สำนักงานสถิติฯ เผยการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2561

         นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ครัวเรือนทั่วประเทศมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 21,346 บาท พบว่า     เป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 2,279 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.7 ของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ซึ่งค่าใช้จ่ายด้านพลังงานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.1)    เป็นค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม    โดยพบว่า แก๊สโซฮอล์มีสัดส่วนสูงสุด คือ ร้อยละ 37.7 ในขณะที่น้ำมันไบโอดีเซลและพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนต่ำสุด คือ ร้อยละ 0.2 นอกจากนี้เป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานประเภทอื่นอีกร้อยละ 31.9 ของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งสิ้น ได้แก่ ไฟฟ้า (ร้อยละ 30.5)  ถ่านไม้และฟืน (ร้อยละ 1.4)
              หากพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยรวมของครัวเรือนแต่ละภาค ในปี 2561 พบว่า ครัวเรือนในกรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ใช้จ่ายด้านพลังงานมากที่สุดเฉลี่ยเดือนละ 3,240 บาท ซึ่งคิดเป็น 1.9 เท่าของครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นภาคที่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้อยที่สุด 1,743 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนในภาคกลาง ภาคใต้ และภาคเหนือ คิดเป็น 2,361 2,356 และ 1,776 บาท ตามลำดับ
             เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนทั่วประเทศ ปี 2560 และ 2561 พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนเพิ่มขึ้น จาก 2,132 บาท เป็น 2,279 หรือคิดเป็นร้อยละ 6.9    เมื่อพิจารณาตามประเภทของพลังงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในขณะที่น้ำมันเบนซิน และแก๊สสำหรับยานพาหนะมีค่าใช้จ่ายลดลง (จาก 75 เป็น 72 บาท และ 24 เป็น 20 บาท ตามลำดับ) พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5