สำนักงานสถิติฯ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการ สำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย พ.ศ. ๒๕๖๒

     นายภุชพงค์  โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน  ต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะสังคมสูงวัยและเด็กเกิดน้อยต่อสภาวะเศรษฐกิจและสังคม   ของไทย โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสัมภาษณ์ประชาชนที่มีอายุ ๑๕ –๔๙ ปี  ทั่วประเทศ และบันทึกข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ลงในเครื่อง Tablet ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
     สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายและมาตรการสำหรับสังคมเด็กเกิดน้อย พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อ และค่านิยม ความสุขและความพึงพอใจกับชีวิต รวมถึงความรู้ความเข้าใจเรื่องการเจริญพันธุ์ ความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือตามมาตรการสนับสนุนการมีบุตรและการเลี้ยงดูบุตร เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลได้ศึกษาผลกระทบของภาวะสังคมสูงวัยและเด็กเกิดน้อยต่อสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของไทย ตลอดจนเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย   
     นายภุชพงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางประชากรที่สำคัญ ทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และอัตราการเจริญพันธุ์มีแนวโน้มที่จะเข้าสู่ระดับที่เรียกว่า อัตราการเจริญพันธุ์ระดับต่ำมาก(ultra low fertility) ที่ ๑.๓ หรือน้อยกว่า สำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับการเจริญพันธุ์นั้น ถือได้ว่าเป็นปัญหาเชิงซ้อนที่มาจากหลายสาเหตุและหลายเงื่อนไข เช่น ทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับสถาบันครอบครัว บทบาททางเพศ เงื่อนไขด้านอาชีพ     การงาน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ฯลฯ องค์กรภาครัฐจึงได้ริเริ่มโครงการและประกาศใช้มาตรการเพื่อตอบสนองปรากฏการณ์สังคมเด็กเกิดน้อย ซึ่งการออกนโยบายและมาตรการเพื่อตอบโจทย์ที่เป็นเรื่องสำคัญระดับประเทศจำเป็นต้องอาศัยผลการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวของประชากรไทยวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นประชากรเป้าหมาย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเชิงนโยบาย และทราบถึงปัจจัยและกลไกที่ส่งผลต่อการสร้างครอบครัวของประชากรไทย จึงขอความร่วมมือครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างของการสำรวจครั้งนี้ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ด้วย หากสงสัยขอดูบัตรประจำตัวได้ นายภุชพงค์ฯ กล่าว

*********************************

 

​​


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5