สำนักงานสถิติฯ เก็บข้อมูลความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ

ของประชากร

           นายภุชพงค์  โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ ของประชากร  พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผนวกข้อถามกับแบบสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในไตรมาสที่ ๑ เพื่อให้มีข้อมูลในการวางแผนจัดทำนโยบายและติดตามประเมินผลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยส่งเจ้าหน้าที่ออกสัมภาษณ์ประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒  ของเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   
              สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา รวมทั้งความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือ และอาชีพที่ต้องการทำ สำหรับนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนจัดทำนโยบาย และติดตามประเมินผลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
            นายภุชพงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆ ได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากประชาชนผู้ให้ข้อมูล ขอความร่วมมือครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างของการสำรวจครั้งนี้ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ด้วย หากสงสัยขอดูบัตรประจำตัวได้ นายภุชพงค์ฯ กล่าว
    

 

*********************************

 

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5