สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจแรงงานนอกระบบ

        สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ทุกวันที่ ๑ – ๑๒ ของเดือน โดยสำรวจไปพร้อมกับการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในไตรมาสที่ ๓ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจแรงงานนอกระบบปี ๒๕๖๑ พบว่า ประเทศไทยมีผู้มีงานทำ ๓๘.๓ ล้านคน เป็นผู้ทำงานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน หรือที่เรียกว่า “แรงงานนอกระบบ” มีจำนวนมากถึง ๒๑.๒ ล้านคน หรือร้อยละ ๕๕.๓

               สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานนอกระบบ จึงได้ดำเนินการสำรวจเรื่องนี้เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลแก่หน่วยงานด้านการวางแผนและกำหนดนโยบาย ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน การบริหารจัดการ และใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาแรงงานนอกระบบ ในการขยายความคุ้มครอง หรือการประกันสังคมให้ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ความคุ้มครองจากการทำงาน ได้รับความเป็นธรรม มีความมั่นคงจากการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานนอกระบบเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒ จึงขอให้ประชาชนที่ถูกเลือกเป็นตัวอย่างของการสำรวจในครั้งนี้ โปรดให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง ซึ่งข้อมูลสำคัญที่ได้จากการสำรวจ ได้แก่ จำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบและนอกระบบ ลักษณะทางประชากรและสังคม ของแรงงานในและนอกระบบ เช่น อายุ เพศ การศึกษาที่สำเร็จ อาชีพ อุตสาหกรรม ชั่วโมงทำงาน ค่าจ้างหรือเงินเดือนและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน สิทธิการรักษาพยาบาล และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้ หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตรประจำตัวได้ นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

*********************************

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5