​สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เผยการทำงานของประชากรเดือนตุลาคม 2562

     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไป 56.66 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 37.44 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.00 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.5 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 9.0 หมื่นคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 19.22 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น 
     จำนวนผู้ว่างงานในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 มีทั้งสิ้น 3.55 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 2.9 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 3.0 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า  อัตราการว่างงานลดลง จากร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 0.9 หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาอัตราการว่างงานลดลง จากร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 0.9 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

*********************************

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5