สํานักงานสถิติฯ สํารวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๒

        นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกันด้านสุขภาพ สถานการณ์การเจ็บป่วยและ การไปรับบริการสาธารณสุข รวมทั้งสถานะสุขภาพในปัจจุบัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒  

         สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจอนามัยและสวัสดิการทุก ๒ ปี หลังจากปี ๒๕๕๐ สืบเนื่องจาก รัฐบาลได้เริ่มดำเนินการโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๔๔  เป็นต้นมา  ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย    ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ดำเนินการ สำรวจอนามัยและสวัสดิการทุกปี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐ และปรับปรุง แบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น                  

         นายภุชพงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสำรวจครั้งนี้จะทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีหน้าที่ดูแลด้านสาธารณสุขของประชาชน ในการนำไปใช้กำหนด นโยบายและวางแผนดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ กรมอนามัย  และกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดค่าเหมาจ่ายรายหัว (ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ที่รัฐบาลต้องสนับสนุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสม กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ สำหรับบริการประชาชน ได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่มวัย และทุกพื้นที่ทั่วประเทศ   เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพปากและฟันที่ดี  และในส่วนของกรมพัฒนา  การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถใช้ข้อมูลเพื่อรายงานสถานการณ์การใช้แพทย์แผนไทยในการดูแลรักษา สุขภาพของประชาชน และเพื่อส่งเสริมการใช้ยาไทยและยาสมุนไพรตลอดจนการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น เป็นต้น จึงขอความร่วมมือครัวเรือนส่วนบุคคลทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น ครัวเรือนชาวต่างประเทศที่ทำงานในสถานทูตหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีเอกสิทธิ์ทางการทูต ให้ข้อมูลที่เป็นจริง แก่เจ้าหน้าที่ด้วย หากสงสัยขอดูบัตรประจำตัวได้ นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5