สำนักงานสถิติฯ เผยจำนวนผู้ว่างงานเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

            นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ     เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่  15  ปีขึ้นไป  56.41 ล้านคน    เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.35 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีงานทำ 37.87 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.49 แสนคน  และผู้ที่รอฤดูกาล   1.3  แสนคน    ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน  18.06  ล้านคน   ได้แก่  แม่บ้าน  นักเรียน คนชรา  เป็นต้น
                  จำนวนการว่างงานในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561  มีทั้งสิ้น 3.49 แสนคน  หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน  ร้อยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 1.5 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบกับ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561   จำนวนผู้ว่างงานลดลง 2.0 หมื่นคน   เมื่อเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า  อัตราการว่างงานลดลง จากร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 0.9 หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาอัตราการว่างงาน ลดลงจากร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 0.9 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5