การใช้พลังงานของครัวเรือน

           นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เปิดเผยผลสำรวจ ปี 2560 พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ  21,437 บาท เป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 2,132 บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 9.9    ของค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเฉลี่ยเดือนละ 1,435 บาท (ร้อยละ 67.3) โดยพบว่าแก๊สโซฮอล์มีสัดส่วนสูงสุด คือ ร้อยละ 37.8 ในขณะที่น้ำมันไบโอดีเซลและพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ มีสัดส่วนต่ำสุด คือ ร้อยละ 0.1 นอกจากนี้เป็นค่าใช้จ่ายพลังงานประเภทอื่นอีก ร้อยละ 32.7 ของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานทั้งสิ้น ได้แก่ ไฟฟ้า (ร้อยละ 31.2) และถ่านไม้และฟืน (ร้อยละ 1.5)                     
                สำหรับค่าใช้จ่ายพลังงานโดยรวมของครัวเรือนในแต่ละภาค   ในปี 2560    พบว่า  ครัวเรือนในกรุงเทพมหานครและ 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ใช้จ่ายด้านพลังงานมากที่สุดเฉลี่ยเดือนละ 3,087 บาท ซึ่งคิดเป็น 1.9 เท่าของครัวเรือนในภาคเหนือ ซึ่งเป็นภาคที่มีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานน้อยที่สุด (1,618 บาท) เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนทั่วประเทศ ปี 2559 และ 2560 พบว่า ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเฉลี่ยต่อเดือนลดลงเล็กน้อย จาก 2,160 บาท เป็น 2,132 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3       เมื่อพิจารณาตามประเภทของพลังงาน  พบว่า    ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายลดลง ในขณะที่แก๊สโซฮอล์ และแก๊สใช้ในครัวเรือน   มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น (จาก 765 บาทเป็น 805 บาท และ 78 บาท เป็น 80 บาท ตามลำดับ) พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5