​สำนักงานสถิติฯ
เผยผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2562 ในช่วง 6 เดือนแรก

     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 พบว่า ครัวเรือน ทั่วประเทศมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 26,371 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการทำงาน ร้อยละ 71.2  ได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือน ร้อยละ 45.4 กำไรสุทธิจากการทำธุรกิจ ร้อยละ 17.8 และกำไรสุทธิจากการทำการเกษตร ร้อยละ 8.0 และมีรายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการทำงาน เช่น เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/รัฐ ร้อยละ 12.7 รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ย  ร้อยละ 0.9 นอกจากนั้นยังมีรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในรูปสวัสดิการ/สินค้า และบริการต่างๆ ร้อยละ 14.1
     ในส่วนค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทั่วประเทศ เฉลี่ยเดือนละ 21,236 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค คิดเป็นร้อยละ 86.6 ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ ร้อยละ 33.7 รองลงมาเป็นค่า ที่อยู่อาศัยและเครื่องใช้ภายในบ้าน ร้อยละ 20.8 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะ ร้อยละ 17.4 ของใช้ส่วนบุคคล/เครื่องนุ่งห่ม/รองเท้า ร้อยละ 6.1 ใช้ในการสื่อสาร ร้อยละ 3.6 ใช้เพื่อการศึกษา และค่าเวชภัณฑ์/ค่ารักษาพยาบาล ร้อยละ 1.6 1.4 ตามลำดับ สำหรับการบันเทิง/การจัดงานพิธี และกิจกรรมทางศาสนาเท่ากันคือร้อยละ 1.0 ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค พบว่า มีการใช้จ่ายสูงถึงร้อยละ 13.4 ซึ่งได้แก่ ค่าภาษี ของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบี้ย
     สำหรับหนี้สินของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่มีหนี้สินมีร้อยละ 46.3 โดยมีจำนวนหนี้สินเฉลี่ย 167,913 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน (ร้อยละ 77) คือใช้ในการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 38.4 ซื้อ/เช่าซื้อบ้าน/หรือที่ดิน ร้อยละ 37.3 และหนี้เพื่อใช้ในการศึกษามีเพียงร้อยละ 1.3 เท่านั้น สำหรับหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนและอื่นๆ (ร้อยละ 23) พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ใช้ทำการเกษตร ร้อยละ 14.3 รองลงมาใช้ทำธุรกิจ ร้อยละ 8.1 และหนี้อื่นๆ อีก ร้อยละ 0.6 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

*********************************

 

 


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: saraban@nso.mail.go.th | บริการข้อมูล email: services@nso.go.th โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: misdg@nso.mail.go.th สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์