สำนักงานสถิติฯ เผยการทำงานของประชากรเดือนพฤษภาคม

     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.54 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.42 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีงานทำ 37.64 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.3 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.5 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.12 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น
     จำนวนการว่างงานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 มีทั้งสิ้น 4.26 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 2.4 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบกับ เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 6.2 หมื่นคน  เมื่อเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 1.1 หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 1.0 เป็นร้อยละ 1.1 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

*********************************

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5