สำนักงานสถิติฯ เผยการทำงานของประชากรเดือนมิถุนายน 2562

             นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.57 ล้านคน   เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.82 ล้านคน  ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 38.38 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.6 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 8.3 หมื่นคน   ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน  หรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 17.75 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น
           จำนวนผู้ว่างงานในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 มีทั้งสิ้น 3.63 แสนคน หรือ คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.9 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 6.3 หมื่นคน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 6.3 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบอัตรา  การว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานลดลง จากร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 0.9 หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาอัตราการว่างงานลดลง จากร้อยละ 1.1 เป็นร้อยละ 0.9 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

*********************************

 

 

 

 


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: saraban@nso.mail.go.th | บริการข้อมูล email: services@nso.go.th โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: misdg@nso.mail.go.th สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์