สำนักงานสถิติฯ เผยการทำงานของประชากรเดือนสิงหาคม 2562

           นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.62 ล้านคน    เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.08 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.8 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 8.0 หมื่นคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.54 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น
          จำนวนผู้ว่างงานในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 มีทั้งสิ้น 3.82 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0   เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จำนวน   ผู้ว่างงานลดลง 2.1 หมื่นคน  และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 จำนวน  ผู้ว่างงานลดลง 5.4 หมื่นคน  เมื่อเปรียบเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา     พบว่า อัตราการว่างงานคงที่ คือ ร้อยละ 1.0   หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา   อัตราการว่างงานลดลง  จากร้อยละ 1.1  เป็นร้อยละ 1.0   พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5