​สำนักงานสถิติฯ เผยพื้นที่ก่อสร้าง ไตรมาส 1/2562

     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการประมวลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาส 1/2562 พบว่า มีผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และต่อเติมดัดแปลงรวมทั้งสิ้น 48,778 ราย โดยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง และต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารโรงเรือน 43,862 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ ร้อยละ 98.3 เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และอีกร้อยละ 1.7 ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง ส่วนที่เหลืออีก 4,916 ราย เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 99.0 เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และอีกร้อยละ 1.0 ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง
     เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า จำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารโรงเรือนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 10.5 และ 7.0 จากไตรมาสที่ผ่านมา และไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว แต่พื้นที่อาคารโรงเรือนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างกลับลดลงร้อยละ 1.9 และ 8.5 จากไตรมาสที่ผ่านมา และไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีการอนุญาตให้ก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารโรงเรือนทั้งสิ้น 15.9 ล้าน ตร.ม. ในจำนวนนี้เป็นอาคารเพื่ออยู่อาศัย 10.1 ล้าน ตร.ม. อาคารเพื่อการพาณิชย์และอาคารสำนักงาน 2.4 ล้าน ตร.ม. อาคารเพื่อการอุตสาหกรรมและโรงงาน 1.7 ล้าน ตร.ม. ส่วนอาคารประเภทอื่นมีพื้นที่น้อยกว่า 1.0 ล้าน ตร.ม.
     สำหรับสิ่งก่อสร้างที่มิใช่อาคารโรงเรือนและมีหน่วยวัดเป็นความยาว เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างลดลงร้อยละ 16.8 และ 3.1 จากไตรมาสที่ผ่านมา และไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว เช่นเดียวกับความยาวของสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับอนุญาตที่ลดลงร้อยละ 1.9 และ 0.9 จากไตรมาสที่ผ่านมา และไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างเป็นความยาวทั้งสิ้น 652,294 เมตร ในจำนวนนี้เป็นการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างท่อ/ทางระบายน้ำ 345,558 เมตร ถนน 149,548 เมตร รั้ว/กำแพง 123,337 เมตร และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆ รวม 33,851 เมตร พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

*********************************

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5