สำนักงานสถิติฯ เผยผลสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562

         นายภุชพงค์  โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ    เปิดเผยผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ. 2562 พบว่า ครัวเรือนทั่วประเทศ (ครัวเรือนส่วนบุคคล และครัวเรือนกลุ่มบุคคลประเภทครัวเรือนคนงาน) มีประมาณ 21.58 ล้านครัวเรือน ซึ่งกระจายอยู่ตามภาคต่างๆ ของประเทศ โดยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) ร้อยละ 30.48 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 25.90 ภาคเหนือ ร้อยละ 17.73 ภาคใต้ ร้อยละ 13.09 และกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 12.80 ตามลำดับ สำหรับประชาชนทั่วประเทศ มีประมาณ 67.87 ล้านคน เป็นชาย 33.09 ล้านคน และหญิง 34.78 ล้านคน
            เมื่อพิจารณาในระดับภาค พบว่า ภาคกลาง (ไม่รวม กทม.) มีประชาชนอาศัยอยู่มากที่สุด ร้อยละ 29.30 รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 27.32 สำหรับภาคที่มีประชาชนอาศัยอยู่น้อยที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 12.95 ซึ่งผลการสำรวจเฉพาะครัวเรือนส่วนบุคคล* ทั่วประเทศเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พบว่า สถานะทางการทำงานของผู้มีรายได้สูงสุดของครัวเรือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจของตนเอง ร้อยละ 49.56 รองลงมาคือ ลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 31.24 ไม่ได้ทำงานหารายได้ ร้อยละ 11.69 ลูกจ้างรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 7.49 ส่วนการรวมกลุ่มมีเพียงร้อยละ 0.02 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5