​การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 2561

     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 พบว่า ในด้านความพอประมาณเมื่อต้องการซื้ออะไรบางอย่างครัวเรือนร้อยละ 83.6 ของครัวเรือนทั่วประเทศ จะพิจารณาซื้อจากความจำเป็น มีประโยชน์และได้ใช้มากกว่าการซื้อตามความต้องการ หรือ ซื้อเมื่อมีการลดราคา ครัวเรือนที่ไม่มีการผ่อนหนี้/ผ่อนสินค้า หรือถ้ามีผ่อนหนี้/ผ่อนสินค้า ก็ไม่กระทบต่อการกินอยู่ของครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 74.2 ของครัวเรือนทั่วประเทศ ครัวเรือนที่ไม่มีหนี้สิ้นคิดเป็นร้อยละ 51.7 ของครัวเรือนทั่วประเทศ
     ในด้านคุณธรรม พบว่า ครัวเรือนร้อยละ 90.2 ของครัวเรือนทั่วประเทศ ถ้าตั้งใจทำอะไร จะทำจนสำเร็จแม้จะมีอุปสรรค และจากผลสำรวจครัวเรือนส่วนใหญ่เห็นว่า คนในหมู่บ้าน/ชุมชน/ละแวกบ้าน ยังคงเลือกคนที่ไม่โกงกิน และคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ดังเห็นได้จาก ถ้าให้เลือกระหว่างคนที่เก่งแต่(โกง)กิน กับคนที่ไม่เก่งและไม่(โกง)กิน พบว่า ร้อยละ 69.2 ยังคงเลือกคนที่ไม่เก่งและไม่(โกง)กิน และถ้าให้เลือกระหว่างคนที่โกงแต่คนเลือกได้ประโยชน์ กับคนที่ซื่อสัตย์แต่คนเลือกไม่ได้ประโยชน์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 77.1 ยังคงเลือกคนที่ซื่อสัตย์แม้คนเลือกจะไม่ได้ประโยชน์ก็ตาม พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5