การทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย

             นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เปิดเผยผลสำรวจการทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทยในปี 2561 พบว่า มีจำนวนผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป   ที่ทำงาน 4.36 ล้านคน (ร้อยละ 36.9)  จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น 11.80 ล้านคน   เมื่อพิจารณาการทำงานของผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า จำนวนผู้สูงอายุที่ทำงานเพิ่มขึ้น 2.98 แสนคน (จาก 4.06 ล้านคน เป็น 4.36 ล้านคน) และเมื่อพิจารณาตามเพศ พบว่า เพศชายเพิ่มขึ้น 1.82 แสนคน (จาก 2.36 ล้านคน เป็น 2.55 ล้านคน) และเพศหญิงเพิ่มขึ้น 1.17 แสนคน (จาก 1.70 ล้านคน เป็น 1.81 ล้านคน)    เมื่อพิจารณาอาชีพของผู้สูงอายุที่ทำงานในปี 2561 พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตรและประมง   ร้อยละ 58.0 รองลงมาเป็นพนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า ร้อยละ 18.6 ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง  ร้อยละ 8.7 และผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน ร้อยละ 6.7 ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในอาชีพอื่นๆ              

             เมื่อพิจารณาสถานภาพการทำงานของผู้สูงอายุที่ทำงานในปี 2561 พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยไม่มีลูกจ้าง  ร้อยละ 61.7  รองลงมาเป็นช่วยธุรกิจครัวเรือน  โดยไม่ได้รับค่าจ้าง  ร้อยละ 20.2    เป็นลูกจ้างเอกชน   ร้อยละ 12.2     ส่วนที่เหลือเป็นนายจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล และการรวมกลุ่ม ร้อยละ 3.4 ร้อยละ 2.4 และร้อยละ 0.1 ตามลำดับ  จากผลการสำรวจ พบว่า ในปี 2561 ผู้สูงอายุที่ทำงานเมื่อได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุส่วนใหญ่จะไม่ได้ไปรักษาพยาบาล   ร้อยละ 68.8 รองลงมาซื้อยามารักษาเอง ร้อยละ 25.0 เข้ารับการรักษาพยาบาลไม่เกิน 3 วัน ร้อยละ 3.7 และเข้ารับการรักษาพยาบาลเกิน 3 วัน ร้อยละ 1.3 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5