สำนักงานสถิติฯ เผยสำรวจแรงงานนอกระบบ 2561

                นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เปิดเผยผลการสำรวจแรงงานนอกระบบ 2561 พบว่า แรงงานนอกระบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 20.8 ล้านคน ในปี  2560  เป็น 21.2  ล้านคน   ในปี 2561  โดยมีแรงงานนอกระบบร้อยละ  55.5   ทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป็นภาคการบริการและการค้าร้อยละ 33.2 และภาคการผลิต ร้อยละ 11.3 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาถึงปัญหาของแรงงานนอกระบบปี 2561 พบว่า เป็นผู้มีปัญหาจำนวน 6.7 ล้านคน หรือร้อยละ 31.6 ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด โดยมีปัญหาจากการทำงานร้อยละ 73.1  จากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร้อยละ 46.3 และความไม่ปลอดภัยในการทำงานร้อยละ 40.3                                                              

              จากผลการสำรวจพบว่า ในจำนวนผู้มีงานทำทั้งสิ้น 38.3 ล้านคน เป็นแรงงานนอกระบบ 21.2 ล้านคน หรือร้อยละ 55.3 ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นผู้ทำงานแต่ไม่มีหลักประกันสังคมใดๆ ที่ได้จากการทำงาน ซึ่งผลการสำรวจแรงงานนอกระบบเป็นผู้ทำงานที่มีการศึกษาไม่สูงนักและทำงานในภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ และยังพบอีกว่ารายได้ที่ได้รับค่อนข้างน้อย ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้องเข้ามาดูแลเป็นพิเศษเพื่อสร้างโอกาสหรือชดเชยด้านสวัสดิการสังคมจากการทำงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้หากแรงงานนอกระบบเหล่านี้ไม่ได้รับความช่วยเหลือ และสร้างโอกาสให้ดีขึ้น เมื่อมีอายุมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสังคมในอนาคตต่อไป พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

 

*********************************

 

 

 

 


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: saraban@nso.mail.go.th | บริการข้อมูล email: services@nso.go.th โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: misdg@nso.mail.go.th สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์