สำนักงานสถิติฯ เผยจำนวนผู้ว่างงานเดือนมกราคม พ.ศ. 2562

                 นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนมกราคม พ.ศ.2562 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.44 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.20 ล้านคน    ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีงานทำ 37.50 ล้านคน  ผู้ว่างงาน 3.90 แสนคน  และผู้ที่รอฤดูกาล 3.1 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.24 ล้านคน   ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น
               จำนวนการว่างงานในเดือนมกราคม  พ.ศ. 2562   มีทั้งสิ้น 3.90 แสนคน   หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน  ร้อยละ 1.0  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561   จำนวนผู้ว่างงานลดลง 8.5 หมื่นคน  และเมื่อเปรียบเทียบกับ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 4.1 หมื่นคน  เมื่อเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานลดลง จากร้อยละ 1.3 เป็นร้อยละ 1.0 หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาอัตราการว่างงาน เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.9 เป็นร้อยละ 1.0 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5