​สำนักงานสถิติฯ ​เผยความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562

     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2562 พบว่า จำนวนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีประมาณ 56.47 ล้านคน เป็นผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 4.73 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8.4 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อเปรียบเทียบความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองระหว่างชายกับหญิง พบว่า หญิงต้องการพัฒนาตนเองมากกว่าชาย โดยหญิงต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 2.56 ล้านคน ส่วนชายต้องการพัฒนาขีดความสามารถ 2.17 ล้านคน หากพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถร้อยละ 14.2 ภาคใต้ร้อยละ 10.1 ภาคเหนือร้อยละ 8.1 ภาคกลางร้อยละ 5.0 และกรุงเทพมหานครร้อยละ 3.1
     หากจำแนกตามหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ จากผู้ต้องการพัฒนาขีดความสามารถหรือสนใจเข้ารับการเรียนรู้ 4.73 ล้านคน 10 อันดับสูงสุด พบว่า ต้องการเข้ารับการพัฒนาขีดความสามารถในด้านอาหารและโภชนาการ มากที่สุด 6.82 แสนคน ด้านการเพาะปลูกและขยายพันธุ์พืช 5.59 แสนคน เสริมสวย 4.32 แสนคน ช่างยนต์และการบำรุงรักษา 3.72 แสนคน ตัดเย็บเสื้อผ้า 3.46 แสนคน ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2.90 แสนคน การบัญชี การเงิน การธนาคาร และอื่นๆ 1.71 แสนคน ช่างกลโรงงาน 1.54 แสนคน การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ 1.38 แสนคน และช่างก่อสร้าง 1.35 แสนคน ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในหลักสูตรด้านอื่นๆ  พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

*********************************

 


 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5