​สำนักงานสถิติฯ เผยยอดขายรายไตรมาส 2/2562

     นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส 2/2562 พบว่า มูลค่าขาย/รายรับของธุรกิจการขายปลีกสินค้าและการบริการทั่วประเทศ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น ประมาณ 1.95 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้ มูลค่ารายรับส่วนใหญ่เป็นธุรกิจการขายปลีก ประมาณ 1.4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมาคือ ธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่ารายรับประมาณ 3.4 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 17.6 สำหรับธุรกิจการให้เช่าของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน และกิจกรรมการคัดเลือกนักแสดง ภาพยนตร์ โทรทัศน์และการแสดงอื่นๆ มีมูลค่ารายรับน้อยที่สุด ประมาณ 3,678.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.2
     หากพิจารณามูลค่ารายรับต่อแห่ง จำแนกตามประเภทธุรกิจ พบว่า ธุรกิจทั่วประเทศ มีมูลค่ารายรับในไตรมาส 2/2562 โดยเฉลี่ยประมาณ 1.3 ล้านบาทต่อแห่ง ซึ่งธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ มีมูลค่ารายรับเฉลี่ยต่อแห่งมากที่สุดประมาณ 13.1 ล้านบาท รองลงมาคือ ธุรกิจที่พักแรม ประมาณ 4.4 ล้านบาท สำหรับธุรกิจการขายปลีก และธุรกิจการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีมูลค่ารายรับเฉลี่ยต่อแห่ง ประมาณ 1.7 ล้านบาท และ 1.0 ล้านบาท ตามลำดับ พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ นางสาววันเพ็ญฯ กล่าว

 

 

*********************************

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5