​สำนักงานสถิติฯ​
เผยการทำงานต่ำกว่าระดับของประชากร พ.ศ. 2561​

     นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจการทำงานต่ำกว่าระดับของประชากร พ.ศ. 2561 เมื่อพิจารณาสถานการณ์การว่างงานของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557 - 2561 พบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จาก 3.23 แสนคน เป็น 4.04 แสนคน ในปี 2561 และเมื่อพิจารณาผู้ทำงานต่ำกว่าระดับด้านชั่วโมงการทำงาน พบว่า ลดลงในปี 2558 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ ปี 2559 – ปี 2561 ซึ่งจำนวนผู้ทำงานต่ำกว่าระดับที่ลดลงนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ว่างงานได้ เห็นได้จาก ผู้ว่างงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2557 - 2561 สำหรับผู้ทำงานต่ำกว่าระดับที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากแรงงานกลุ่มนี้ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อให้มีรายได้สำหรับเลี้ยงชีพ แต่ยังไม่สามารถทำงานได้เต็มที่นัก ยังต้องการที่จะทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการครองชีพ

     สำหรับอาชีพของผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ พบว่า ผู้ทำงานต่ำกว่าระดับส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ป่าไม้และประมง รองลงมาเป็นผู้ประกอบอาชีพพื้นฐานต่างๆในด้านการขาย และช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่เหลือกระจายอยู่ในอาชีพอื่นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 พบว่าผู้ทำงานต่ำกว่าระดับเพิ่มขึ้นในผู้ปฏิบัติงานด้านการเกษตร ป่าไม้ และประมง ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และพนักงานบริการและผู้จำหน่ายสินค้า สำหรับอาชีพที่ลดลง ได้แก่ อาชีพงานพื้นฐาน และผู้ปฏิบัติงานโรงงานและเครื่องจักร หากพิจารณาผู้ที่ทำงานต่ำกว่าระดับตามลักษณะทางเศรษฐกิจที่สำคัญ พบว่า เป็นผู้ที่ทำงานในภาคเกษตรกรรมมากที่สุด รองลงมาเป็นภาคการบริการและการค้า และภาคการผลิต ตามลำดับ โดยในปี 2561 ผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ 2.54 แสนคน เป็นผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 74.0 ภาคการบริการและการค้าร้อยละ 15.0 และภาคการผลิตร้อยละ 11.0 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

*********************************

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5