สำนักงานสถิติฯเผยการทำงานของประชากรเดือนกุมภาพันธ์

             นายภุชพงค์ โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 พบว่า จำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.46 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.32 ล้านคน   ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีงานทำ 37.78 ล้านคน  ผู้ว่างงาน 3.0 แสนคน   และผู้ที่รอฤดูกาล 2.4 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 18.14 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น                                                                                                                                                                                                    จำนวนการว่างงานในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีทั้งสิ้น 3.0 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน  ร้อยละ 0.8 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561    จำนวนผู้ว่างงานลดลง 1.9 แสนคน  และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 จำนวนผู้ว่างงานลดลง 9.0 หมื่นคน  เมื่อเทียบอัตราการว่างงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า อัตราการว่างงานลดลง จากร้อยละ 1.3 เป็นร้อยละ 0.8    หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมาอัตราการว่างงาน   ลดลงจากร้อยละ 1.0  เป็นร้อยละ 0.8 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว 

 

 

*********************************

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5