สำนักงานสถิติฯ เผยครัวเรือนเกษตรกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการเกษตร

               นายภุชพงค์ โนดไธสง   ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   เปิดเผยผลการสำรวจครัวเรือนเกษตรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเกษตรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงการใช้เทคโนโลยีฯเพื่อการเกษตรของครัวเรือนเกษตรในรอบปีที่ผ่านมา โดยได้สอบถามผู้ถือครองทำการเกษตรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีฯเพื่อการเกษตรจากผู้ถือครองทำการเกษตรที่เป็นตัวอย่างของโครงการสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 รวม 1,200 หมู่บ้าน (เขตแจงนับ) จำนวน 58,939 ราย ซึ่งกระจายตามรายภาคต่างๆดังนี้ ภาคกลาง 12,474 ราย ภาคเหนือ 16,493 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14,857 ราย และภาคใต้ 15,115 ราย โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2561 พบว่า ภาคกลางมีสัดส่วนสูงสุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยเกือบทุกภาคมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามข่าวสารด้านการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นภาคกลางที่ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารกับเกษตรกรคนอื่นๆ โดยครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟน (smart phone) เป็นอุปกรณ์หลัก เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางการเกษตรพบว่า ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 36.32 โดยสัดส่วนต่ำสุดคือผู้เลี้ยงปศุสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 20.04

                   สำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จำแนกตามภาคพบว่า ภาคกลางมีสัดส่วนสูงสุด รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อพิจารณาตามกิจกรรมทางการเกษตรพบว่า ผู้เลี้ยงปศุสัตว์มีสัดส่วนสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 90.28  รองลงมาคือ  ผู้เพาะปลูกพืช คิดเป็นร้อยละ 87.04  โดยสัดส่วนต่ำสุดคือผู้เลี้ยงปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  คิดเป็นร้อยละ 76.85 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th  นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

*********************************

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5