สำนักงานสถิติฯ เผยผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561

          นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผย ผลสำรวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร พ.ศ. 2561 พบว่า ประเทศไทยมีผู้ถือครองทำการเกษตรทั้งสิ้น 6.0 ล้านราย  โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ถือครองทำการเกษตรมากที่สุด ร้อยละ 46.7 รองลงมาคือ ภาคเหนือ ร้อยละ 22.1 และภาคใต้ ร้อยละ 17.1   ส่วนภาคกลางมีผู้ถือครองทำการเกษตรน้อยที่สุด ร้อยละ 14.1

              โดยจำนวนผู้ถือครองทำการเกษตรของประเทศไทยในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 1.1   ซึ่งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    มีผู้ถือครองทำการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.0 และ 1.6 ตามลำดับ   ในขณะที่ภาคกลางและภาคใต้ มีจำนวนผู้ถือครองทำการเกษตรลดลงเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.6 และร้อยละ 0.1 ตามลำดับ

              จากผลสำรวจปี 2561 เกี่ยวกับลักษณะการทำการเกษตร ทั้งการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด พบว่า ผู้ถือครองทำการเกษตรมีทั้งการทำการเกษตรเพียงลักษณะเดียว และทำการเกษตรมากกว่า 1 ลักษณะ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ซึ่งผู้ถือครองทำการเกษตรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.8 เป็นผู้ปลูกพืชอย่างเดียว รองลงมา  คือ ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ มีร้อยละ 13.5 ซึ่งผู้ถือครองทำการเกษตรในแต่ละภาคมีลักษณะการทำการเกษตรในลักษณะเดียวกัน 

           เมื่อจำแนกตามประเภทของการปลูกพืช พบว่า มีการปลูกข้าวสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมาปลูกพืชไร่    ร้อยละ 21.1 ปลูกพืชยืนต้น ไม้ผล และสวนป่า ร้อยละ 18.1  ปลูกยางพารา ร้อยละ 17.2  ปลูกพืชผักและสมุนไพร ร้อยละ 6.2 และปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ร้อยละ 0.5 ตามลำดับ พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นายภุชพงค์ฯ กล่าว

 

 

 

*********************************

 

 

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5