​สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพล และการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๓

              นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพล และการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพล และการค้ามนุษย์ ด้วยสอบถามประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปในครัวเรือนส่วนบุคคลทั่วประเทศ ครัวเรือนละ ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๕,๘๐๐ รายในทุกจังหวัด โดยใช้ Tablet ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การสำรวจครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงมีจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมขึ้นในแต่ละจังหวัด เพื่อรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกเรื่องในทุกพื้นที่ รวมถึงให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือคนในสังคมได้ตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐในทางมิชอบเพิ่มมากขึ้น อันเป็นกลไกในการสร้างความโปร่งใสของภาครัฐ จากการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นได้อีกรูปแบบหนึ่ง
                นางสาววันเพ็ญฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ จะสามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนผู้ให้ข้อมูล ดังนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ด้วย หากสงสัยสามารถขอดู บัตรประจำตัวได้ นางสาววันเพ็ญฯ กล่าว  

*********************************

 

 


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: saraban@nso.mail.go.th | บริการข้อมูล email: services@nso.go.th โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: misdg@nso.mail.go.th สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์