​สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรณรงค์รักษ์โลก พ.ศ. ๒๕๖๓

     นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรณรงค์รักษ์โลก  พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อมาตรการงดให้ถุงพลาสติก สถานการณ์ฝุ่นละออง PM ๒.๕ สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) รวมถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง (๕G) และความเดือดร้อนในชุมชน และความต้องการให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือประชาชน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ประชาชนที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไปในครัวเรือนส่วนบุคคลทุกจังหวัดทั่วประเทศ ครัวเรือนละ ๑ คน รวมตัวอย่างทั้งสิ้น ๒๒,๐๐๐ ราย โดยใช้ Tablet ในการจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ๒ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
     การสำรวจครั้งนี้ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เห็นชอบในหลักการกลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติก รัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และได้พยายามหาทางแก้ไขฟื้นฟูด้วยการร่าง Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๗๓ และมติคณะรัฐมนตรี     เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ฝุ่นละออง PM ๒.๕  นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่มุ่งให้ประเทศไทยไปสู่การเป็น “SMART Digital Thailand” และสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ที่แพร่ระบาดอย่างรุนแรงในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลกอย่างรวดเร็ว รวมถึงประเทศไทยด้วย
     ดังนั้น เพื่อให้ประเทศไทยมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ มีการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง (๕G) โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรณรงค์รักษ์โลกรวมทั้งการสำรวจเพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการวางแผนประกอบการจัดทำนโยบาย/มาตรการ แก้ไขปัญหามลพิษทั้งทางอากาศและขยะที่เกิดจากการผลิตและบริโภค และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ อีกทั้ง กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ความเร็วสูง (๕G) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
     นางสาววันเพ็ญฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ จะสามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนผู้ให้ข้อมูล ดังนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ด้วย หากสงสัยสามารถขอดู  บัตรประจำตัวได้ นางสาววันเพ็ญฯ กล่าว

*********************************

 สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5