​สำนักงานสถิติฯ เผยการสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐาน

ระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562

     นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผล การสำรวจข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า พ.ศ. 2562 พบว่า สถานประกอบการภาคการค้าเฉพาะที่ประกอบธุรกิจการขายส่งและการขายปลีกที่มีคนทำงานตั้งแต่ 16 คนขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 17,841 แห่ง ร้อยละ 45.6 ประกอบธุรกิจการขายส่ง และร้อยละ 39.6 ประกอบธุรกิจการขายปลีก ส่วนสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจการขายส่งและการขายปลีกคิดเป็นร้อยละ 14.8 
     หากพิจารณาตามสถานประกอบการภาคการค้าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.9) เป็นสถานประกอบการที่มีคนทำงาน 16 - 50 คน และร้อยละ 18.9 เป็นสถานประกอบการที่มีคนทำงาน 51 - 200 คน สำหรับสถานประกอบการที่มีคนทำงานมากกว่า 200 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2 สำหรับสถานประกอบการภาคการค้า
ในภาพรวมทั่วประเทศ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ จำนวน 240.6 พันคน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.3 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด (882.5 พันคน) ซึ่งในจำนวนนี้กว่าร้อยละ 80 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างรายเดือน (193.3 พันคน) ที่เหลือเป็นพนักงานหรือลูกจ้างรายวัน (47.3 พันคน)
     เมื่อพิจารณาการว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกดำเนินการด้านโลจิสติกส์ พบว่า กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ที่สถานประกอบการภาคการค้าว่าจ้างผู้ประกอบการภายนอกดำเนินการมากที่สุด คือ การจัดส่งสินค้า (ร้อยละ 42.9) ส่วนกิจกรรมอื่น เช่น การจัดการสินค้าคงคลัง พิธีการศุลกากร การจัดการคลังสินค้า และการบรรจุสินค้าจะมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ ไม่เกิน ร้อยละ 17.0 พบกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th นางสาววันเพ็ญฯ กล่าว

*********************************

 


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: saraban@nso.mail.go.th | บริการข้อมูล email: services@nso.go.th โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: misdg@nso.mail.go.th สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์