สำนักงานสถิติฯ เก็บข้อมูลความต้องการพัฒนาขีด       ความสามารถของประชากร              

         นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผนวกข้อถามกับแบบสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในไตรมาสที่ ๑ เพื่อให้มีข้อมูลในการวางแผนจัดทำนโยบายและติดตามประเมินผลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยส่งเจ้าหน้าที่ออกสัมภาษณ์ประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ ของเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

             สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากรต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป ที่ต้องการและไม่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ    สาเหตุที่ไม่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  ลักษณะทางประชากรและสังคมของประชากรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ  เช่น ภูมิภาค เขตการปกครอง  กลุ่มอายุ  เพศ  ระดับการศึกษาที่สำเร็จ   โครงสร้างกำลังแรงงาน เป็นต้น รวมถึงหลักสูตรที่ต้องการพัฒนา ประสบการณ์การได้รับอบรมหรือพัฒนา หลักสูตรที่เคยได้รับการอบรมหรือพัฒนา หน่วยงานที่จัดอบรมหรือพัฒนา เป็นต้น

               นางสาววันเพ็ญฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆ ได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากประชาชนผู้ให้ข้อมูล จึงขอความร่วมมือครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างของการสำรวจครั้งนี้ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ด้วย หากมีข้อสงสัยขอดูบัตรประจำตัวได้ นางสาววันเพ็ญฯ กล่าว

*********************************

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5