​    สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครบ ๖ เดือน)

              นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล  พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครบ ๖ เดือน) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของรัฐบาล การสำรวจดังกล่าวได้มีการผนวกข้อถามการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของรัฐ โดยสอบถามประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไปทั่วประเทศ และใช้เครื่อง Tablet ในการจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ๒-๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นี้ เพื่อให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และการปฏิรูปประเทศให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

               นางสาววันเพ็ญฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครั้งนี้ สามารถนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาด้านต่างๆ ได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากประชาชนผู้ให้ข้อมูล จึงขอความร่วมมือครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างของการสำรวจครั้งนี้ ให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ด้วย หากสงสัยขอดูบัตรประจำตัวได้ นางสาววันเพ็ญฯ กล่าว

*********************************

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5