1. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

 พอใจมากที่สุด
 429 (38%) 
 
 พอใจมาก
 135 (12%) 
 
 พอใจปานกลาง
 92 (8%) 
 
 พอใจน้อย
 79 (7%) 
 
 พอใจน้อยลง
 386 (34%) 
 

Total: 1121

​​