1. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

 พอใจมากที่สุด
 18 (69%) 
 
 พอใจมาก
 (15%) 
 
 พอใจปานกลาง
 (8%) 
 
 พอใจน้อย
 (4%) 
 
 พอใจน้อยลง
 (4%) 
 

Total: 26

​​