1. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

 พอใจมากที่สุด
 161 (55%) 
 
 พอใจมาก
 36 (12%) 
 
 พอใจปานกลาง
 26 (9%) 
 
 พอใจน้อย
 18 (6%) 
 
 พอใจน้อยลง
 52 (18%) 
 

Total: 293

​​