1. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

 พอใจมากที่สุด
 259 (40%) 
 
 พอใจมาก
 87 (13%) 
 
 พอใจปานกลาง
 56 (9%) 
 
 พอใจน้อย
 47 (7%) 
 
 พอใจน้อยลง
 203 (31%) 
 

Total: 652

​​