1. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

 พอใจมากที่สุด
 372 (38%) 
 
 พอใจมาก
 118 (12%) 
 
 พอใจปานกลาง
 82 (8%) 
 
 พอใจน้อย
 65 (7%) 
 
 พอใจน้อยลง
 348 (35%) 
 

Total: 985

​​