1. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

 พอใจมากที่สุด
 409 (39%) 
 
 พอใจมาก
 129 (12%) 
 
 พอใจปานกลาง
 87 (8%) 
 
 พอใจน้อย
 72 (7%) 
 
 พอใจน้อยลง
 362 (34%) 
 

Total: 1059

​​