1. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

 พอใจมากที่สุด
 299 (39%) 
 
 พอใจมาก
 98 (13%) 
 
 พอใจปานกลาง
 63 (8%) 
 
 พอใจน้อย
 53 (7%) 
 
 พอใจน้อยลง
 246 (32%) 
 

Total: 759

​​