1. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

 พอใจมากที่สุด
 127 (61%) 
 
 พอใจมาก
 24 (11%) 
 
 พอใจปานกลาง
 16 (8%) 
 
 พอใจน้อย
 11 (5%) 
 
 พอใจน้อยลง
 31 (15%) 
 

Total: 209

​​