1. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

 พอใจมากที่สุด
 96 (68%) 
 
 พอใจมาก
 10 (7%) 
 
 พอใจปานกลาง
 (6%) 
 
 พอใจน้อย
 (4%) 
 
 พอใจน้อยลง
 20 (14%) 
 

Total: 141

​​