1. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

 พอใจมากที่สุด
 445 (36%) 
 
 พอใจมาก
 139 (11%) 
 
 พอใจปานกลาง
 104 (8%) 
 
 พอใจน้อย
 87 (7%) 
 
 พอใจน้อยลง
 457 (37%) 
 

Total: 1232

​​