1. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

 พอใจมากที่สุด
 1984 (71%) 
 
 พอใจมาก
 144 (5%) 
 
 พอใจปานกลาง
 114 (4%) 
 
 พอใจน้อย
 94 (3%) 
 
 พอใจน้อยลง
 475 (17%) 
 

Total: 2811

​​