1. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

 พอใจมากที่สุด
 480 (37%) 
 
 พอใจมาก
 143 (11%) 
 
 พอใจปานกลาง
 113 (9%) 
 
 พอใจน้อย
 91 (7%) 
 
 พอใจน้อยลง
 469 (36%) 
 

Total: 1296

​​