1. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

 พอใจมากที่สุด
 334 (38%) 
 
 พอใจมาก
 106 (12%) 
 
 พอใจปานกลาง
 71 (8%) 
 
 พอใจน้อย
 57 (7%) 
 
 พอใจน้อยลง
 305 (35%) 
 

Total: 873

​​