1. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

 พอใจมากที่สุด
 192 (51%) 
 
 พอใจมาก
 48 (13%) 
 
 พอใจปานกลาง
 30 (8%) 
 
 พอใจน้อย
 24 (6%) 
 
 พอใจน้อยลง
 80 (21%) 
 

Total: 374

​​