1. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

 พอใจมากที่สุด
 507 (38%) 
 
 พอใจมาก
 144 (11%) 
 
 พอใจปานกลาง
 114 (9%) 
 
 พอใจน้อย
 94 (7%) 
 
 พอใจน้อยลง
 475 (36%) 
 

Total: 1334

​​