1. แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์

 พอใจมากที่สุด
 224 (46%) 
 
 พอใจมาก
 70 (14%) 
 
 พอใจปานกลาง
 44 (9%) 
 
 พอใจน้อย
 33 (7%) 
 
 พอใจน้อยลง
 112 (23%) 
 

Total: 483

​​