สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด
“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”​ 

        วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ทิศเหนือ ชั้น ๒   
        นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน ว่า “จะซื่อตรง จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริต หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หากินบนความทุกข์ยากของประชาชน” และขอถวายสัจวาจา ว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทและศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม จะดำเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคียงข้างสุจริตชนเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป”
         ทั้งนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ตอบรับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ อันรวมถึงเรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยยึดมั่นที่จะปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล มีความถูกต้อง เที่ยงตรงทางวิชาการ รับผิดชอบต่อสาธารณะสังคม ปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ต่อต้านและปฏิเสธการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งในการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้บริหาร
และบุคลากรทุกระดับต้องดำเนินตามนโยบายด้านการทุจริตและปฏิเสธการมีพฤติกรรมใดๆ ที่เอื้อต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตหรือรับผลประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่ กลุ่มนิติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๗๒๘๘-๙  หรือตู้รับเรื่องร้องเรียนที่ติดตั้ง ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ, นายธนนท์ นวมเพชร​
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

​​


สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: saraban@nso.mail.go.th | บริการข้อมูล email: services@nso.go.th โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: misdg@nso.mail.go.th สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์