ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

               วันที่ 2 พฤษภาคม 2561   นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ 1  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561    ณ โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี

          นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย  กล่าวว่า โครงการเน็ตประชารัฐเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก  เป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ  สร้างความเท่าเทียม และทั่วถึง  ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของประชาชน นำพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ประกอบกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัล  เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์สำคัญในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงทั่วประเทศ ที่ทุกคนเข้าถึงได้  มีความพร้อมใช้  และอยู่ในราคาที่จ่ายได้       

           การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีความจำเป็น และถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาได้ทัดเทียมกับประเทศอื่น  โดยมุ่งเน้นพื้นที่เป้าหมายหรือชุมชนเป้าหมาย  ที่อยู่ในพื้นที่ที่การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานยังไม่ทั่วถึงมีเป้าหมายขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx)      ให้ครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 24,700 หมู่บ้านและจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้ใช้บริการอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด  ให้บริการที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload)  ประโยชน์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เช่น ช่วยสร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านออนไลน์  การเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ  การเข้าถึงข้อมูลการแพทย์ และปรึกษาแพทย์ผ่านออนไลน์ เป็นต้น

        การประเมินผลสัมฤทฺธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ  เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีข้อมูลในการติดตาม  การประเมินผล และวางแผนพัฒนาต่อยอดการใช้งานอินเทอร์เน็ตไปสู่การผลักดันเศรษฐกิจไทย  ซึ่งต้องให้เกิดความยั่งยืน  สร้างสังคมที่เท่าเทียมกัน  สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0  ที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามามีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

        นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ได้ขอความร่วมมือสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ หลังจากที่ได้มีการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายดังกล่าวไปแล้วใน 24,700 หมู่บ้าน เพื่อใช้ประกอบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานดังกล่าว ว่ามีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่เพียงใด  โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  เป็นระดับผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะมีการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ  เช่น  บทบาทหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัล  เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับท่านอย่างไร ความรู้ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ความรู้เกี่ยวกับ Big data เป็นต้น ซึ่งจะมีการเสวนา หัวข้อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ ความมั่นคงปลอดภัยและการให้บริการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมเสวนา  รวมถึงมีการประชุม workshop กลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อน   การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ และชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ โดยระดับผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการจัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยจัดที่ศูนย์ภาคกลาง 2 ครั้ง คือ จังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก ศูนย์ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น และศูนย์ภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา  เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการจัดเก็บข้อมูลสถิติสร้างความเข้าใจทิศทางในการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งให้มีการสร้างเครือข่ายโดยการประสานงานในการดำเนินการกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงฯ เพื่อใช้ในการดำเนินการของภาครัฐให้เกิดความร่วมมือและมีการบูรณาการร่วมกัน

          นอกจากนี้จะมีการจัดประชุมระดับผู้กำกับงานอำเภอ และระดับเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับแต่ละจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติจะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการรับรู้ / รับทราบ   การใช้ประโยชน์    และความพึงพอใจของประชาชนต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของหมู่บ้าน เป็นลำดับต่อไป

*********************************

 

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 485 โทรสาร 02143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5