สสช. เปิดตัวโมบาย แอพพลิเคชั่น “THAI STAT”  

  ​
     วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้พัฒนาช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสถิติผ่านโมบาย แอพพลิเคชั่น " THAI STAT " โดยเปิดตัวพร้อมให้ประชาชนดาวน์โหลดใช้งานได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสถิติได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น ตอบสนองไลฟ์สไตล์ประชาชนในยุคดิจิทัลที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้นทุกวัน แอพพลิเคชั่น " THAI STAT " ประกอบด้วยเมนูหลัก ๖ เมนู คือ

๑. ข้อมูลสำคัญ แสดงข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ จำแนกเป็นรายหมวดหรือรายสาขาสถิติ เช่น ประชากร แรงงาน บัญชีประชาชาติ การค้าและราคา เป็นต้น  นำเสนอในรูปแผนภูมิ กราฟ และตาราง พร้อมแสดงคำอธิบายและที่มาของแหล่งข้อมูล

๒. ข้อมูลจังหวัด แสดงข้อมูลสถิติที่สำคัญของจังหวัด เช่น จำนวนประชากรจำแนกตามเพศและกลุ่มอายุ ดัชนีผู้สูงอายุ ร้อยละของประชากรที่มีงานทำ เป็นต้น พร้อมแสดงคำอธิบายและที่มาของแหล่งข้อมูล

​๓. Infographic แสดงแผนภาพการนำเสนอข้อมูลสถิติและสารสนเทศ ในเรื่องต่างๆ เช่น ผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย การทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทย การท่องเที่ยวและการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญ เป็นต้น

๔. ปฏิทินข้อมูล แสดงปฏิทินการเผยแพร่ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่นำเสนอใน " THAI STAT "

๕. แนะนำการใช้งาน แสดงคู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น " THAI STAT "

๖. ติดต่อเรา แสดงรายละเอียดการติดต่อสำนักงานสถิติแห่งชาติ    
     ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นจาก Play Store ผ่านระบบ Android ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า " THAI STAT "​ ไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วน App Store ระบบ IOS พร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดได้ภายในกลางปีนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสถิติในยุคดิจิทัลได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

 


 

*********************************

 

 

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง​

นางกุลพรภัสร์ จิระประไพ, นายธนนท์ นวมเพชร​
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2141 7485 โทรสาร 0 2143 8131
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5