สำนักงานสถิติฯ ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของ     ​​ประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ            

     สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
     นายภุชพงค์  โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการสัมภาษณ์ประชาชนที่มีอายุ ๖ ปีขึ้นไปในครัวเรือนส่วนบุคคล ในหมู่บ้านที่มีการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ  เน็ตประชารัฐ จำนวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ยกระดับคุณภาพชีวิต และการศึกษาของประชาชนในประเทศให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล การสำรวจฯนี้วัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐในหมู่บ้านของภาครัฐ เช่น การรับรู้/รับทราบ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชน เพื่อสร้างเครือข่ายในการจัดเก็บข้อมูลและสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน ให้ทำในสิ่งที่ดี คิดดี มุ่งบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม และดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 
     สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีข้อมูลใช้ประกอบการวางแผน และติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ และนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน หน่วยงานต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้ต่อไป มีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน ที่มีส่วนร่วมในการดูแลข้อมูลข่าวสารและทรัพย์สินของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตรประจำตัวได้ นายภุชพงค์ฯ กล่าว

*********************************

มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฎร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5