อบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

     สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยนายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ผสช.) เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความร่วมมือจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สนับสนุนวิทยากรคือ นายกองตรีธารณา คชเสนี ว่าที่ร้อยตรีน้ำเพชร คชเสนี สัตยารักษ์ และ ดร.ลักษิกา เจริญศรี เป็นวิทยากรบรรยาย การอบรมนี้มีเป้าหมายเพื่อธำรงความมั่นคงสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมปลูกฝังความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้คนในชาติเกิดความรักสามัคคี ความปรองดองในสังคมตลอดจนมีความสำนึกและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการศูนย์/กอง ผู้เชี่ยวชาญสถิติจังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่ม (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๙๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
     ในช่วงท้ายของการอบรม ผสช. ได้กล่าวสรุปผลการอบรมว่า ได้เรียนรู้ ๓ สิ่งคือ แหกตา แหกหู และแหกปาก วันนี้เราได้เห็นมากกว่าที่เคยได้เห็น ได้ฟังมากกว่าที่เคยได้ฟัง และจากสิ่งที่ได้เปิดหูเปิดตาต่างๆนี้ เราจึงควรแหกปากของเรา พูดต่อในสิ่งที่เราเป็นข้าราชการ ข้าราชการคือผู้รับใช้งานของพระราชา พระองค์ทรงตรากตรำเพื่อประชาชนและประเทศชาติ เพราะฉะนั้นงานของพระราชาที่เราได้รับใช้นี้ก็เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชน จึงอยากให้ทุกคนมองว่า ทุกตำแหน่งมีความสำคัญ ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับเล็กๆ หรือจะเป็นผู้บริหารก็ตาม การขับเคลื่อนองค์กรจะสำเร็จไม่ได้ ถ้าไม่มีทุกตำแหน่งคอยขับเคลื่อน เปรียบเสมือนรถ หากน๊อตตัวใดหลุดก็ไม่อาจวิ่งไปถึงเป้าหมายปลายทางได้
     ทั้งนี้ ผสช. ได้ระบุอีกว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติมีกำหนดจัดโครงการอบรมดังกล่าวอีก เพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ อันจะก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคีในหมู่ข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ จวบจนยังผลให้มีความตั้งใจ ความมุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์แ​ก่องค์กร ประชาชน และประเทศชาติต่อไปสงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5