​สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจการย้ายถิ่นของประชากร

    สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรพร้อมกับสำรวจภาวะการทำงานของประชากรในไตรมาสที่ ๔ (ต.ค.-ธ.ค.) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ ของเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
    นางสาววันเพ็ญ พู ลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ส่ง เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การย้ายถิ่นของประชากรพร้อมกัน ทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับการย้ายถิ่นของ ประชากร ได้แก่ ลักษณะทางประชากรและสังคมของผู้ย้ายถิ่น เช่น อายุ เพศ การศึกษาที่สำเร็จ อาชีพ อุตสาหกรรม สาเหตุของการย้ายถิ่น รวมถึงข้อมูล ที่สำคัญเกี่ยวกับประชากรแฝง ซึ่งจะทำให้ประเทศมีข้อมูลใช้ประกอบในการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนเกี่ยวกับการกระจายตัวและการตั้งถิ่นฐานของ ประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาโครงการต่างๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการย้ายถิ่นของ ประชากร
    สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอความร่วมมือ ครัวเรือนที่เป็นหน่วยตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ให้ข้อมูล ที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่สามารถขอดูบัตร ประจำตัวจากเจ้าหน้าที่ ที่ไปสัมภาษณ์ได้ นางสาววันเพ็ญฯ กล่าว

*********************************

 

 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5