​สำนักงานสถิติฯ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒

     นายภุชพงค์  โนดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(สำนักงาน ป.ป.ส.) อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

     สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปทำการสัมภาษณ์สมาชิกในครัวเรือนตัวอย่างที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป ครัวเรือนละ ๑ ราย ให้กระจายตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพการทำงาน เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพบเห็น/ทราบว่าในชุมชน/หมู่บ้านมีปัญหายาเสพติด ประเภทยาเสพติดที่พบเห็น ช่วงอายุ-อาชีพของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ความเดือดร้อนที่ได้รับจากปัญหายาเสพติด การแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การยอมรับ/ให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติด ผู้ผ่านการบำบัดรักษา และผู้ต้องขังในคดียาเสพติด ที่พ้นโทษออกมา รวมถึงความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น ความปลอดภัยของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานฯ และการดำเนินงาน/กิจกรรมเกี่ยวกับแผนจังหวัดนำร่อง พ้นภัยยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการติดตาม ปรับปรุง และวางแผนการดำเนินงานต่อไป

     นายภุชพงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรี กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้า ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการกับปัญหาอื่นๆที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ  จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ หากสงสัยขอดูบัตรประจำตัวได้   นายภุชพงค์ฯ กล่าว

*********************************

​​​​


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5