โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม)

     นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับนักวิชาการจากหน่วยงานพันธมิตรภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และทีมงานด้านข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ดำเนินโครงการสารวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกำหนดคาบการดำเนินงานระหว่าง เดือนเมษายน ถึง กันยายน 2563 

     โครงการสำรวจฯ นี้ เป็นการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทราบผลกระทบทางด้านสังคม และเศรษฐกิจต่อประชาชน รวมถึงข้อมูลสำหรับประกอบการวัดความรู้พฤติกรรมและการปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในระยะแรกเริ่มของการดำเนินโครงการฯ จะเป็นการสำรวจแบบตอบข้อมูลด้วยตนเอง ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ หรือ Web survey 

     ในระยะแรกนี้ จะเป็นแบบสอบถามออนไลน์ในหมวดข้อถามผลกระทบ ด้านสังคม ซึ่งใช้เวลาในการกรอกแบบสอบถามประมาณ 3 - 5 นาที ในระยะต่อไป จะมีแบบสอบถามออนไลน์ในหมวดอื่นๆ ออกมาเป็นระยะๆ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐนาไปใช้ทบทวนและกำหนดนโยบาย รวมถึงมาตรการต่างๆ ต่อไป สามารถตอบแบบสอบถามได้ที่: https://bit.ly/2RxFCaW หรือสแกน QR code


 "คำตอบของท่าน มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ"​

*********************************

 


 สำนักงานสถิติแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5