รมว.กระทรวงดีอีเอส เตรียมประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้านเพื่อยกระดับระบบข้อมูลสถิติภาครัฐ

                ​นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ​​(ดีอีเอส) ประธานคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เตรียมให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม MDES เพื่อปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2559 - 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ​ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และสถานการณ์ปัจจุบัน โดยแผนแม่บทสถิติฯ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนางานด้านสถิติของประเทศร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้มีสถิติที่สำคัญ จำเป็น มีมาตรฐาน คุณภาพ สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติเพื่อใช้ในการวางแผน และประเมินผลการพัฒนา


        ​        ​นอกจากนี้ ด้วยความต้องการของหน่วยงานภาครัฐในการใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สถานการณ์ วางแผนยุทธศาสตร์ และแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งการหาแหล่งข้อมูล ร้องขอข้อมูลข้ามหน่วยงาน และทำความเข้าใจการใช้ข้อมูลของหน่วยงานอื่นเพื่อการใช้ประโยชน์ตามบริบทงานนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก จึงมีความจำเป็นที่ภาครัฐจะต้องจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้สะดวกมากขึ้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงพัฒนา รายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) และระบบารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เปรียบเหมือน “สมุดหน้าเหลือง” ในการรวบรวมและแสดงหมวดหมู่รายการข้อมูลต่างๆ ที่หน่วยงานที่ช่วยให้ผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลสามารถสืบค้น ร้องขอ เข้าถึงทราบแหล่งที่มา ระดับชั้นความลับ ประเภท รูปแบบ และ สามารถใช้ประโยชน์ของข้อมูลภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ระบบรายการข้อมูลภาครัฐดังกล่าวจัดเป็นส่วนสำคัญในการบูรณการข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics) และการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

 

                สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงเสนอแนวทางการพัฒนาสถิติทางการ (Official Statistics) ผ่านการจัดทำบัญชีรายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data catalog) เพื่อให้ประเทศมีข้อมูลสถิติในการวางแผน ติดตาม และประเมินผล
อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการและเพียงพอต่อผู้ใช้งาน

ไป

*********************************