​​​​​​

การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 (ด้านเศรษฐกิจ)

     นางสาววันเพ็ญ  พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับนักวิชาการจากหน่วยงานพันธมิตรภายในประเทศ ได้แก่ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และทีมงานด้านข้อมูลขององค์การสหประชาชาติ ดำเนินโครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกำหนดคาบการดำเนินงานระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน ๒๕๖๓ โดยเป็นการสำรวจแบบตอบข้อมูลด้วยตนเอง ผ่านแบบสอบถามออนไลน์
     การสำรวจออนไลน์ในรอบนี้ เป็นการจัดเก็บข้อมูลผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งใช้เวลาในการกรอกแบบสอบถามประมาณ ๓ – ๕ นาที ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐนำไปใช้ทบทวนและกำหนดนโยบาย รวมถึงมาตรการต่างๆ ต่อไป สามารถตอบแบบสอบถามได้ที่: https://bit.ly/NSO_COVID-19 หรือสแกน QR code

 

ประชาชนสามารถติดตามผลการสำรวจได้จาก http://ittdashboard.nso.go.th/covid19survey.php​
สำนักงานสถิติแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

 

*********************************


 


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5