​ผลการสำรวจ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19: ด้านสังคม
(ระหว่างวันที่ 13 – 19 เมษายน 2563)

          นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า จากการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้านสังคม ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ระหว่างวันที่ 13 – 19 เมษายน 2563 ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจำนวน 32,488 คน พบว่า  กว่า 50% ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันมาก โดยเฉพาะด้านการเดินทาง การซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภค และการเข้ารับบริการทางการแพทย์เมื่อเจ็บป่วย โดยพบว่า วิธีบรรเทาความวิตกกังวลนั้น ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการท่องอินเทอร์เน็ตและเล่นสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงการใช้เวลาในการพูดคุย สนทนากับบุคคลในครอบครัว ญาติหรือเพื่อนผ่านช่องทางต่าง ๆ (โทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ)  สะท้อนให้เห็นว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและ สื่อสังคมออนไลน์จึงเป็นช่องทางหลักและสำคัญเป็นอย่างมากต่อการใช้เวลาและ การปฏิสัมพันธ์ของคน  ดังนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน ควรพิจารณาจัดทำเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารไปยังประชาชนผ่านช่องทางนี้เป็นหลัก ทั้งนี้ สามารถติดตามผลการสำรวจได้จาก http://ittdashboard.nso.go.th/covid19survey.php​ 

สำนักงานสถิติแห่งชาติขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

*********************************


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5