สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดเสวนาไฮบริดดึงองค์กรไทยและนานาชาติ

ร่วมถกหาแนวทางการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19

 

            วันที่ 8 เมษายน 2564– สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมของเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (ESCAP) จัดเสวนาไฮบริด "แนวทางการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19" ดึงองค์กรสถิตินานาชาติและหน่วยงานภาครัฐของไทยร่วมแบ่งปันประสบการณ์และการมุมมองการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนไป 

 

           นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า "การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19        ส่งผลกระทบไปทั่วโลก และได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิง ทั้งในด้านการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน        การดำเนินธุรกิจของภาคเอกชนและการปฏิบัติงานของ หน่วยงานภาครัฐเองที่ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการ    เพื่อให้เท่าทันสถานการณ์และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันท่วงที"

 

          "นอกจากความท้าทายในการจัดเก็บข้อมูลที่ดำเนินการได้ยากขึ้นโดยเฉพาะในชุมชนเมืองซึ่งลักษณะความเป็นอยู่ของประชากรเปลี่ยนแปลงไป และการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลน้อยลง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นับเป็นอีกหนึ่งความท้าทายและตัวเร่งให้สำนักงานสถิติแห่งชาติยิ่งต้องปรับตัว ทั้งแนวคิดและวิธีดำเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพไปประมวลผล ส่งผลให้ประเทศมีข้อมูลสถิติที่แม่นยำ สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศในทุกระดับและ       ทุกมิติ"

 

          กิจกรรมเสวนาซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด ณ โรงแรมคาร์ลตัน กรุงเทพฯ แบ่งเป็น 2 ช่วง  โดยการเสวนาช่วงที่ 1 ดำเนินรายการโดย Ms. Gemma Van Halderen ผู้อำนวยการแผนกสถิติ ESCAP เป็นการแลกเปลี่ยน มุมมองและประสบการณ์ในการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ร่วมด้วยวิทยากรจากองค์กรสถิติในต่างประเทศ ได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติมาเลเซีย สำนักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซีย สำนักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) และสำนักงานสถิติแห่งสหประชาชาติ (UNSD) การเสวนาช่วงที่ 2 ได้รับเกียรติจากวิทยากรหน่วยงานภาครัฐแถวหน้า ได้แก่ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงทรรศนะและข้อคิดเห็นในหัวข้อ "ระบบสถิติก้าวไกล สร้างอนาคตไทยด้วยข้อมูล"

         "การเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันองค์ความรู้ ถ่ายทอดมุมมองในการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำเนื้อหาสาระที่ได้ไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลในอนาคต ตลอดจนเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านการสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง" ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติกล่าวทิ้งท้าย

             ติดตามข้อมูลสถิติที่น่าสนใจมากมายจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ที่เว็บไซต์ www.nso.go.th 
            โซเชียลมีเดีย Line Official Account "NSO OF THAILAND" และโมบายแอปพลิเคชัน "THAI STAT"
             หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 0 2141 7500-03

 

* * * * * * * * * *