​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/12-12-61-1/1-t.JPG

​รับประกาศเกียรติคุณ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รับประกาศเกียรติคุณ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/11-12-61-1/1-t.jpg

​Bike อุ่นไอรัก

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในครอบครัวและสังคม ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/07-12-61-3/07-12-61-3.jpg

สำนักงานสถิติฯ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

     นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด    “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๖๑​  ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ เมืองทองธานี ​​

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/07-12-61-2/07-12-61-2.jpg

ประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและรับฟังความคิดเห็น

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าและรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการศึกษาเพื่อยกระดับสำนักงานสถิติแห่งชาติให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูป ณ ห้องประชุม ๔๐๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ​

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/07-12-61-1/07-12-61-1.jpg

สำนักงานสถิติฯ ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย ใช้ประโยชน์ Big Data จัดทำข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ในระดับจัดจำแนกย่อย​

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ และธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) “โครงการการใช้ประโยชน์ Big Data จัดทำข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ในระดับจัดจำแนกย่อย”

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/04-12-61-1/1-t.JPG

สำนักงานสถิติฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านข้อมูล

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ร่วมงานขอบคุณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านข้อมูล ระหว่าง ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/04-12-61-2/1-t.JPG

อบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/26-11-61-2/6-t.JPG

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถิติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมี ศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมดังกล่าว

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/26-11-61-1/5-t.JPG

​การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators) ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (National Indicators)” ครั้งที่ ๒ 

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/21-11-61-2/1-t.JPG

​สำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปียศึกษาดูงาน

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายอาจิน  จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติกลางแห่งเอธิโอเปีย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง Experience sharing on Statistics of Thailand is Working ณ ห้องอบรม ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

1 - 10 Next
​​​​​

​​