​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/12-04-61-2/1-t.JPG

​สสช. รื่นเริง ชื่นบาน สงกรานต์ไทย

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้กล่าวให้พร ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนานณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น ๔ (ทิศเหนือ)

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/12-04-61-1/1-t.JPG

​แถลงข่าว “สถิติบอกอะไร ผู้สูงวัยปัจจุบันและอนาคต”

เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงข่าว “สถิติบอกอะไร ผู้สูงวัยปัจจุบันและอนาคต” โดยสรุปภาพรวมจากการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทยปี ๒๕๖๐ ข้อมูลลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม ภาวะสุขภาพ การเกื้อหนุน ตลอดจนลักษณะการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/04-04-61-2/1-t.JPG

​สสช.ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร และสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรม สสช.ปลูกป่าชายเลน

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวนภัสสร หอมวงศ์ นักวิชาการสถิติชำนาญการ กองสถิติสังคม และนางนิรันดร รอดย้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/30-03-61-1/1-t.JPG

​ประชุมหารือแนวทางการใช้ประโยชน์ จากข้อมูล สสช.

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ข้อมูลสำมะโน/สำรวจ ของ สสช. การจัดทำมาตรฐานข้อมูล ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ กทม. เมื่อวันที่  ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

​การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/27-03-61-1/03-t.JPG

​สสช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติภูฏาน

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Sampling Techniques, Survey methodology and on Establisment Survey ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติภูฏาน (National Statistics Bureau, Bhutan) จำนวน ๒๖ คน

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/23-03-61-1/1-t.JPG

​ประชุมชี้แจง ผ่านระบบ Video Conference

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ การขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ผ่านระบบ Vidio Conference ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/21-03-61-1/1-t.jpg

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะข้าราชการในสังกัด รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/15-03-61-2/1-t.JPG

ขับเคลื่อนแผนแม่บทสถิติ

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงภารกิจและปฏิรูปองค์กรเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย

1 - 10 Next
​​​​​

​​