​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/110/boss1.jpg

ผู้สูงอายุหันไปประกอบธุรกิจส่วนตัวและเป็นลูกจ้างรัฐบาลเพิ่มขึ้น

นางนวลนภา ธนศักดิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ปี พ.ศ. ​2559 พบว่า ผู้สูงอายุหรือผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี

/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/110/boss1.jpg

ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในหลายอาชีพ​

นางนวลนภา ธนศักดิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยการทำงานของสตรีไทย จากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรหรือการสำรวจแรงงาน พ.ศ. 2559 พบว่า ประเทศไทยมีผู้หญิงที่มีอายุ15 ปีขึ้นไปทั้งหมด 28.76 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 17.52 ล้านคน​

http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/110/boss1.jpg

คนไทยต้องการเสริมทักษะ ด้านอาหารและโภชนาการ มากที่สุด

นางนวลนภา ธนศักดิ์  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยผลการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร พ.ศ. 2559 พบว่า ในจำนวนประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งประเทศ 55.47 ล้านคน

http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/109/24-04-60.jpg

ชาว สสช. มอบกำลังใจให้ผู้สูงอายุ​

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม “มอบกำลังใจให้ผู้สูงอายุ” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย.  ๖๐​​

/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/108/21-04-60-2.jpg
http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/107/21-04-60-1.jpg

๑๗ ปี ผู้ตรวจการแผ่นดิน

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน  ในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ ๑๗ ปี ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐​​

http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/105/11-04-60-3.jpg

ครบรอบ ๑๒๖ ปี กระทรวงยุติธรรม

นางสาวอุบล โรจน์รัชนีกร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงความยินดีกับ นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม วันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๖ ปี  เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ​​

http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/104/11-04-60-2.jpg

ครบรอบ ๓๘ ปี สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร​

นางอรวรรณ สุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงความยินดีกับ นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ ๓๘ ปี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๐​​

http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/103/11-04-60-1.jpg
1 - 10 Next
​​​​​

​​