​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​

      เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางกาญจนา ภู่มาลี  ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการระบบสถิติ  ในฐานะเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าพบกับ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม ชั้น 16 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 เกี่ยวกับการกำหนดประเด็นสำคัญที่จะดำเนินการ เพื่อให้เห็นผลภายในปี 2565​

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2565/05/26-05-65-2/1_t.png
​       เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระเรื่องการพิจารณาที่สำคัญคือ 1.พิจารณาร่างประกาศโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปหน้าที่และอำนาจที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  2.พิจารณาเข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ ​กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ3.พิจารณาปรับแผนการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการใน สสช. ประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์(Zoom)​​

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2565/05/26-05-65-1/1_t.png
 /sites/2014/PublishingImages/Activity/2565/05/24-05-65-2/1_t.png
http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2565/05/12-05-65/1_t.png
/sites/2014/PublishingImages/Activity/2565/05/11-05-65-4/1_t.png
1 - 10 Next
​​​​​

​​