​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
/sites/2014/PublishingImages/Activity/2565/09/21-09-65-7/1_t.png

            ​เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอผลข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ และนางสาวสุวรรณี วังกานต์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้งนี้ผู้บริหารของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนางานสถิติ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานสถิติจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 20 จังหวัด  เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประชุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด​

       วันที่ 18 กันยายน 2565 นายธารธรรม อุประวงศา ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ระดับภาค ณ ศูนย์ประชุมภาคกลาง 2 จังหวัดระยอง โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง จากสำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว  เข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดทำโครงการสำมะโน/สำรวจของสำนักงานในอนาคต ระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2565 ณ อมรพันธ์วิลล่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง​

​      เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานและนำเสนอผลข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการ โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ระดับภาค ณ ศูนย์ประชุมภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จำนวน 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่านพะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงสรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนางานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการสำมะโน/สำรวจในอนาคต ระหว่างวันที่ 18 – 20 กันยายน 2565 ณ โรงแรม ดิอิมพีเรียล โฮเทล จังหวัดพิษณุโลก​

        เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ 6 ปี โดยมีนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาตินางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผอ. กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติ ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครบรอบ 6 ปี และร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนส่งเสริมประสิทธิภาพ ณ บริเวณโถงชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม​

​           เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 รสช.กฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รสช.พินิจ กัลยาณมณีกร หน.ผตก.จำลอง เก่งตรง และ ผตก.วิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์ ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform: CDP) พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบให้แก่ จังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม โดยในส่วนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการในฐานะฝ่ายเลขานุการและผู้ประสานงานในระดับพื้นที่ และ ศย. ตภ. สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก ให้การสนับสนุน “ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ” หรือ Government Data Catalog และการพัฒนาระบบข้อมูลของจังหวัดพิษณุโลกและเมืองที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นแบบดิจิทัล และด้วยความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ NECTEC ในการนำต้นแบบระบบ Data Governance Platform มาติดตั้งและให้ทดลองใช้ ทำให้ทุกเมืองที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ สามารถอนุมัติการเปิดเผยชุดข้อมูล และการร้องขอชุดข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน GD Catalog ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ด้วย​

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2565/09/16-09-65/1_t.png

​      วันที่ 8 กันยายน 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ ด้วยการจัดประเภทผลิตภัณฑ์กลางประเทศไทย ปี 2563” (Connected product by TCPC 2020) โดยมี นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มาตรฐานสถิติกับ Digital Ecosystem” ทั้งนี้ ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้นำเสนอ เรื่อง “การยกระดับความสามารถทางสถิติด้วยมาตรฐานสถิติ และการเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ ด้วยการจัดประเภทกลางประเทศไทย ปี 2563 (Connected product by TCPC 2020) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ​

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2565/09/15-09-65-3/1_t.png

​     วันที่ 6 กันยายน 2565 นายจำลอง เก่งตรง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ “องค์กรคนดี” ในโอกาสที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรคนดี ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดย คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล เป็นที่ประจักษ์ในสังคม มีผู้นำองค์กรเป็นแบบอย่างและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นต้นแบบองค์กรคนดีที่สามารถแนะนำวิธีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ภายในองค์กรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม และสามารถขยายผลไปสู่องค์กรอื่นของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม 402 - 403  ชั้น 4 อาคารรัฐสภา​

1 - 10 Next
​​​​​

​​