​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Feb/14-02-62-1/1-t.jpg

ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนาม

นายวิชัย  ประทีปทิพย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ      นายอานนท์  จันทวิช   หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม   นางสาวกฤษณา  จิรวัฒน์สถิตย์  ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม  พร้อมคณะ ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามฯ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Feb/12-02-62-1/10-t.JPG

การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (Nation Indicators) ครั้งที่ ๓

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทย (Nation Indicators)” ครั้งที่ ๓

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Feb/08-02-62-1/1-t.jpg

ลงพื้นที่จัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set)

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ นายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) ซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนการจัดทำชุดข้อมูลดังกล่าว

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Jan/31-01-62-1/6-t.JPG

​ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนิสิต ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดทำสำมะโนประชากรและเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Jan/30-01-62-2/3-t.JPG

ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศึกษาดูงาน

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง กระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติ ณ ห้องอบรม ๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Jan/30-01-62-1/2-t.JPG

​ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Jan/28-01-62-1/5-t.JPG

อบรมการรณรงค์ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมการรณรงค์ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ภายในสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ณ ห้องอบรม ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Jan/25-01-62-1/1-t.JPG

มอบรางวัล

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยการตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

 

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Jan/24-01-62-1/1-t.JPG

​ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศึกษาดูงาน

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวบงกช วิบูลย์ธนานันต์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่อง การจัดทำข้อมูลสถิติและการพยากรณ์    ณ ห้องอบรม ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2562/Jan/23-01-62-1/1-t.jpg

​depa ครบรอบ ๒ ปี

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ   ร่วมแสดงความยินดีกับ   นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒ ปี วันสถาปนาสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และเปิดสถานที่ทำการแห่งใหม่

1 - 10 Next
​​​​​

​​