​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/17-08-61-2/1-t.JPG

ตรวจราชการจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดน่าน และร่วมประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน รับฟังการบรรยายรายงานสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดน่าน

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/17-08-61-1/1-t.JPG

ตรวจราชการจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย และร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/16-08-61-2/1-t.JPG

ข้าราชการไทยไร้ทุจริต

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเครือข่าย   “ข้าราชการไทย ไร้ทุจริต เพื่อปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ๗ ด้าน” ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ประสานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/16-08-61-1/1-t.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการ

นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “The Basic Principles of Small Area Estimation” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือวิชาการระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ และธนาคารพัฒนาเอเชีย “การศึกษาการใช้ประโยชน์ Big Data เพื่อจัดทำข้อมูลตัวชี้วัด SDGs ในระดับจัดจำแนกย่อย”

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/10-08-61-2/1-t.JPG

​ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการ สปค.๖๓ (การปฏิบัติงานล่วงหน้าปี ๒๕๖๑)

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิด การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ  พ.ศ. ๒๕๖๓    (การปฏิบัติงานล่วงหน้าปี ๒๕๖๑) ให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/10-08-61-1/1-t.JPG

​ลงพื้นที่สังเกตการณ์

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายอานนท์ จันทวิช หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยMr.  Graeme Buckley ผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่กองสถิติสังคมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่สังเกตการณ์งานสนามโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/08-08-61-1/1-t.JPG

​โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษา “โครงการพัฒนาชุดข้อมูลเพื่อติดตามและวัดผลการดำเนินการระดมทุนเพื่อการพัฒนาตามมติคณะรัฐมนตรี”

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/07-08-61-2/3-t.JPG

​พิธีถวายบังคม

ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/07-08-61-1/1.jpg

​จิตอาสา “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ”

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  ร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวม

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/03-08-61-1/1-t.JPG

มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ สปค.๖๓

เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) คำขวัญ และภาพการ์ตูนประชาสัมพันธ์ สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓

1 - 10 Next
​​​​​

​​