​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/22-10-61-1/1-t.jpg

รับรางวัล Recognition of Excellence Award

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้ารับรางวัล Recognition of Excellence Award ในงาน Thailand Open GOV Leadership Forum 2018 โดยรางวัลดังกล่าวทาง CIO Network Pte LTD. มอบให้หน่วยงานภาครัฐที่นำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการบริการ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/18-10-61-3/4-t.JPG

​ประชุมผู้บริหาร

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     เป็นประธานการประชุม ผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/18-10-61-2/1-t.jpg

การประชุมคณะกรรมการด้านสถิติของเอสแคป สมัยที่ ๖

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ได้เชิญผู้แทนระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดทำข้อมูลสถิติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด้านสถิติของเอสแคป สมัยที่ ๖

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/18-10-61-1/2-t.jpg

ถวายพวงมาลา

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ร.๙) ณ ลานพิธีท้องสนามหลวง

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/03-10-61-2/1-t.JPG

การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับสถิติทางการ (Big Data for Official Statistics)

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับสถิติทางการ (Big Data for Official Statistics) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทาง/กรอบแนวความคิด

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/03-10-61-1/5-t.JPG

คณะทำงานร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  โครงการเน็ตประชารัฐ

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑   นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย   ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๑ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/02-10-61-3/2-t.jpg

​Big Data for Official Statistics

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดและบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการจัดทำข้อมูลสถิติทางการโดยใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data for Official Statistics)”

​คณะทำงานวิชาการ ด้านการศึกษา (MICS6)

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิชาการ ด้านการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ (MICS6) ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ทิศเหนือ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/02-10-61-1/1-t.jpg

อบรมเชิงปฏิบัติการ

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์ และการสรุปบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่ ผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการศูนย์/กอง/สถิติจังหวัด  ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการ กลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/26-09-61-1/6-t.JPG

พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว​

1 - 10 Next
​​​​​

​​