​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​

บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย​

นางนวลนภา  ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมบันทึกเทป "รายการเดินหน้าประเทศไทย" ตอน "บูรณาการข้อมูลสถิติพัฒนาประเทศไทย" เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ​​

ตอบแบบสำรวจ​

ข้าราชการ และพนักงานราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมตอบแบบการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐​​

(MOU) การสนับสนุนการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาด​

นายธเนศ รุ่งโรจน์ชัยพร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการสนับสนุนการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาด และการสัมมนาแนวความคิดในการจัดทำหมู่บ้านช่อสะอาดแบบยั่งยืน ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับ หน่วยงานภาครัฐและสมาคมต่างๆ รวม ๑๓ หน่วยงาน​​

ม.ราชภัฏสุรินทร์ศึกษาดูงาน​

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องอบรม ๑ สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ​​

http://www2.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/83/A16-03-60-5.jpg

ม.ราชภัฏสวนสุนันทาศึกษาดูงาน​

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดรายการศึกษาดูงานเรื่อง กระบวนการจัดทำข้อมูลสถิติ ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ณ ห้องอบรม ๑ สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ​​

/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/82/A06-03-60-1.jpg

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

นางนวลนภา ธนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐" เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๖๐

/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/81/A06-03-60-2.jpg

การจัดระบบข้อมูลเพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสมาคมธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดระบบข้อมูลเพื่อการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" โดยมี ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจฯ เป็นประธาน

http://statbspapp.nso.go.th/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/80/A06-03-60-3.jpg

รมว.กระทรวงดีอีตรวจราชการ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางไปตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งร่วมพิธีทำบุญศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครบรอบ ๖๐ ปี และเปิดอาคารหอเรดาห์ตรวจอากาศ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐

http://statbspapp.nso.go.th/sites/2014/DocLib14/A16-12-59.jpg

​เดือนแรก ปี 60 ว่างงานพุ่ง 4 แสนคน​​

นางนวลนภา ธนศักดิ์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยสถานการณ์ด้านแรงงานของประเทศในเดือนมกราคม 2560 ว่าผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จำนวนผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 55.8 ล้านคน เป็นผู้มีงานทำ 37.2 ล้านคน...

/sites/2014/Lists/Activity/Attachments/78/21-02-60.jpg

ประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน​

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน (ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กทม. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐​

1 - 10 Next
​​​​​

​​