​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/03/24-03-63-1/1-t.JPG

ประชุมคณะอนุกรรมการโครงการ สปค. ๖๓

เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน และความก้าวหน้าในการเตรียมงานของโครงการ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/03/18-03-63-1/1-t.JPG

​อบรมหลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓   สำนักงานสถิติแห่งชาติ  จัดการอบรมหลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการต่อต้านการทุจริต  บรรยายโดย  พลเอก ศรุต นาควัชระ   กรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ   พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/03/17-03-63-2/1-t.JPG

​ปฐมนิเทศข้าราชการ   พนักงานราชการ   และลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/03/17-03-63-1/1-t.jpg

​อบรมผู้ปฏิบัติงานสนามโครงการการสำรวจเพื่อทวนสอบข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตร (ฐานข้อมูลต้นแบบ)

นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ปฏิบัติงานสนาม โครงการการสำรวจเพื่อทวนสอบข้อมูลผู้ถือครองทำการเกษตร (ฐานข้อมูลต้นแบบ)

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/03/16-03-63-1/1-t.JPG

การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แก่ลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/03/12-03-63-2/1-t.JPG

​วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาวศิริญาพร  รุ่งสุข เลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ ร่วมเป็นเกียรติในงาน วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งจัดโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/03/12-03-63-1/5-t.JPG

​อบรมเชิงปฏิบัติการระบบสถิติประเทศไทยกับบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบสถิติประเทศไทยกับบทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/03/11-03-63-4/1-t.JPG

​อบรม Infographic

เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓   นายภุชพงค์ โนดไธสง  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Infographic ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลหน่วยงาน (Admin) ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/03/11-03-63-3/1-t.JPG

​ประชุมหารือการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓   นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การยกระดับสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Analytic Center)

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/03/11-03-63-2/1-t.JPG

พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร

เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓   นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์   ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร ให้แก่บุคลากรภาครัฐ (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน) ผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ ๓๖

1 - 10 Next
​​​​​

​​