​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/10/14-10-63-5/1_t.png

​สสช.ร่วมพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9​​
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

​สำนักงานสถิติแห่งชาติเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี​​
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วย นางอำไพ จิตรแจ่มใส ผู้ตรวจราชการกรม นางสาวสุพาพร อรุณรักษ์สมบัติ ผอ.กองสถิติเศรษฐกิจ นางสาวสุวรรณี วังกานต์ ผอ.กองสถิติสาธารณมติ เฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศร ราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในพระราชพิธีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

​การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ​
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

​การประชุมการนำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อยอดในบางประเด็นเกี่ยวกับการสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ. 2563​​
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมการนำเสนอผลการวิเคราะห์ต่อยอดในบางประเด็นเกี่ยวกับการสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ


http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/10/14-10-63-1/1_t.png

​การประชุมรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ครั้งที่ 2​​
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2564)  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” ครั้งที่ 2 และผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (76 จังหวัด)

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/10/09-10-6-13/1_t.png

​สังเกตการณ์การปฏิบัติงาน โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 ​
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 โดยมีสถิติจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีร่วมลงพื้นที่ฯ และให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรีและบริเวณอำเภอใกล้เคียง

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/10/07-10-63-1/1_t.png

​ครบรอบ 130 ปี กรมบัญชีกลาง​​
วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสาวดวงเดือน  ทวีผล ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและบัญชี เป็นผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในโอกาสวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/10/06-10-63-1/1_t.png

​การประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2563​ ​
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2563 

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/10/02-10-63-2/1_t.png

​ครบรอบ 58 ปี กรมการพัฒนาชุมชน​
ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 58 ปี 

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2563/10/02-10-63-1/1_t.png

​การประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้ และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครอบครัว พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 ​
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการสำรวจการติดตามระดับความรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของครอบครัว พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) โดยผนวกไปกับโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference  โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตลอดโครงการ รวมถึงอนุเคราะห์ของสมนาคุณครัวเรือนตัวอย่าง และความรู้แก่เจ้าหน้าที่ สสช. ในขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1 - 10 Next
​​​​​

​​