​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​
http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2564/10/14-10-64/1_t.png
http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2564/10/12-10-64/1_t.png
http://http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2564/09/30-09-64-5/1_t.png

        ​เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ สสช. ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบูรณาการและประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและสารสนเทศทางสถิติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจของทั้งสองหน่วยงาน ภายใต้โครงการ Open Data Platform ในรูปแบบออนไลน์ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้ เกิดขึ้นภายใต้โครงการ Open DataPlatform นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง 2 หน่วยงานนอกจากจะเป็นการสนับสนุนภารกิจแล้วยังต้องการให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลภูมิสารสนเทศทางสถิติได้อย่างสะดวกและรวดเร็วก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และพัฒนาข้อมูลภูมิสารสนเทศทางสถิติร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ​

/sites/2014/PublishingImages/Activity/2564/08/26-08-64/1_t.png

​      เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุม “การปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ของสำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด” ผ่านระบบ zoom meeting และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวง DES ได้สรุปบทบาทภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ ซึ่งการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2564/08/25-08-64-1/1_t.jpg
1 - 10 Next
​​​​​

​​