​​​​​​​​​

กิจกรรม สสช.

​​

ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๒

นายภุชพงค์  โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่​

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/18-06-61-1/1t.jpg

กระทรวงแรงงาน MOU สำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการสำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/15-06-61-4/1-t.JPG

​อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ข้อมูลสถิติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ข้อมูลสถิติเพื่อการจัดทำรายงาน (รุ่นที่ ๑) ให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลด้านสถิติ ของกรมการจัดหางาน

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/15-06-61-3/1-t.JPG

​ครบรอบ ๒๐ ปี กกต.

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวิโรจน์  เลื่อนราม รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/15-06-61-2/1-t.JPG

สัมมนา Big Data

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายภุชพงค์  โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “Big Data เป้าหมายและความคาดหวังของรัฐบาล ต่อ  ๒๐ กระทรวง ๒๐๐ กรม” และร่วมบรรยายในหัวข้อ “นโยบาย ทิศทาง และแผนการพัฒนา Big Data ของประเทศ”

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/15-06-61-1/1-t.JPG

รับมอบนโยบาย

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายภุชพงค์  โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมการรับมอบนโยบายและการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสถิติจังหวัด ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/14-06-61-4/1-t.JPG

​การปรับปรุงภารกิจและปฏิรูปองค์กร

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงภารกิจและปฏิรูปองค์กร เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

/sites/2014/Pages/ActivityNSO/2561/A14-06-61-3.aspx

​ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๑

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอ ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๑

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/14-06-61-2/1-t.JPG

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๕

นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ ครั้งที่ ๕

http://www.nso.go.th/sites/2014/PublishingImages/Activity/2561/14-06-61-1/1-t.jpg

Ms. Sangita Dubey นักสถิติระดับภูมิภาคเข้าเยี่ยมคารวะ ผสช.

Ms. Sangita Dubey และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ (courtesy call) นายภุชพงค์โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนักสถิติระดับภูมิภาค ประจำองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (FAO Regional Office for Asia and Pacific)

1 - 10 Next
​​​​​

​​