​​​​สิ่งพิมพ์ออกใหม่​​

ImageTitle1LinkURLDescription
รายงานลักษณะของของประชากร การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559
รายงานลักษณะของของประชากร การสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2558 - 2559
การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2559 (ในรอบปี 2558)
การสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2559 (ในรอบปี 2558)
รายได้ และการกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2558 ระดับจังหวัด
รายได้ และการกระจายรายได้ของครัวเรือน พ.ศ. 2558 ระดับจังหวัด
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2559
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559
สรุปผลที่สำคัญการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2559
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2558
http://statbspapp.nso.go.th/sites/2014/Lists/NewPublications/Attachments/28/17-01-17_2soc.jpgการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2559
การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2559
http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/NewPublications/Attachments/34/16-02-60.jpg


1 - 10 Next
​​​​

​​​​​​​​​​​