​​ข้อมูลล่าสุด​

ImageImage.descTitleDescriptionDocument Link
http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/NewsUpdate/Attachments/91/Q_retail63_lastest.pngสรุปข้อมูลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563

​เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันกับปี 2562 พบว่า ในภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศในปี 2563 มีมูลค่ารายรับลดลงทุกไตรมาส โดยไตรมาสที่ 1-2 มีมูลค่ารายรับลดลงต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2562 ที่ร้อยละ 50.3 และร้อยละ 63.1 ตามลำดับ สำหรับไตรมาส 3-4 นั้น มีรายรับลดลงต่อเนื่องอีกครั้งแต่ถือว่าลดลงน้อยกว่าไตรมาส 2 เล็กน้อย ที่ร้อยละ 58.7 และร้อยละ 58.0 ตามลำดับ​


http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/NewsUpdate/Attachments/90/Dec_390x236.pngการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม 2563

​​​​เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 39.45 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.76 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.59 ล้านคน และผู้รอฤดูกาล 0.10 ล้านคน ผู้อยู่นอกกำลังงาน 17.51 ล้านคน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ สถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านคน (จาก 37.76 ล้านคน เป็น 38.76 ล้านคน) ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 0.22 ล้านคน (จาก 0.37 ล้านคน เป็น 0.59 ล้านคน) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


การทำงานของประชากร เดือนมีนาคม 2563

​​​เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.21 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.33 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.92 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 4.90 แสนคน ผู้อยู่นอกกำลังงาน 18.56 ล้านคน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ สถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 4.4 แสนคน (จาก 37.77 ล้านคน เป็น 37.33 ล้านคน) ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 4.6 หมื่นคน (จาก 3.46 แสนคน เป็น 3.92 แสนคน) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


การทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2563

​​เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.41 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.63 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.19 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 3.60 แสนคน ผู้อยู่นอกกำลังงาน 18.34 ล้านคน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ สถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 1.5 แสนคน (จาก 37.78 ล้านคน เป็น 37.63 ล้านคน) ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 1.19 หมื่นคน (จาก 3.00 แสนคน เป็น 4.19 แสนคน) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


/sites/2014/Lists/NewsUpdate/Attachments/87/labor.jpgการทำงานของประชากร มกราคม 2562

​เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 37.87 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.18 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.06 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 2.84 แสนคน ผู้อยู่นอกกำลังงาน 18.85 ล้านคน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ สถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 3.2 แสนคน (จาก 37.50 ล้านคน เป็น 37.18 ล้านคน) ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 1.6 หมื่นคน (จาก 3.90 แสนคน เป็น 4.06 แสนคน) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/NewsUpdate/Attachments/86/logistic_2562.jpgข้อมูลศักยภาพพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ภาคการค้า 2562

สรุปผลข้อมูลเบื้องต้น ​ ​ผลจากการสำรวจสถานประกอบการภาคการค้าเฉพาะที่ประกอบธุรกิจการขายส่งและการขายปลีกที่มีคนทำงานตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป ทั่วประเทศ จำนวน 17,841 แห่ง พบว่า ร้อยละ 45.6 ประกอบธุรกิจการขายส่ง และร้อยละ 39.6 ประกอบธุรกิจการขายปลีก ส่วนสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจการขายส่งและการขายปลีก คิดเป็นร้อยละ 14.8​


ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 3/62

​ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างจานวนทั้งสิ้น 43,157 ราย เป็นการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างประเภทอาคารโรงเรือน 37,946 ร​าย คิดเป็นร้อยละ 98.3 เป็นการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และอีกร้อยละ 1.7 ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง ส่วนที่เหลืออีก 5,211 ราย เป็นการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน  คิดเป็นร้อยละ 98.8 เป็นการได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และอีกร้อยละ 1.2 ได้รับอนุญาตให้ต่อเติมหรือดัดแปลง​


การทำงานของประชากร พฤศจิกายน 2562

​​​เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.22 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.71 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.29 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 8.03 หมื่นคน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ สถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 5.5 แสนคน (จาก 38.26 ล้านคน เป็น 37.71 ล้านคน) ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 6.0 หมื่นคน (จาก 3.69 แสนคน เป็น 4.29 แสนคน) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


การทำงานของประชากร ธันวาคม 2562

​​เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.21 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.66 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.67 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 1.79  แสนคน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ สถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 2.1 แสนคน (จาก 37.87 ล้านคน เป็น 37.66 ล้านคน) ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 1.8 หมื่นคน (จาก 3.49 แสนคน เป็น 3.67 แสนคน) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/NewsUpdate/Attachments/56/work3.jpgการทำงานของประชากร ตุลาคม 2562

​เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 37.44 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.00 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.55 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 8.65 หมื่นคน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ สถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 6.0 แสนคน (จาก 37.60 ล้านคน เป็น 37.00 ล้านคน) ผู้ว่างงานลดลง 2.9 หมื่นคน (จาก 3.84 แสนคน เป็น 3.55 แสนคน) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


1 - 10 Next
​​