​​ข้อมูลล่าสุด​

ImageImage.descTitleDescriptionDocument Link
http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/NewsUpdate/Attachments/95/Labor2_2021_T.pngสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 2 พ.ศ. 2564

​           พบว่า มีจำนวน ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ทั้งสิ้น 57.06 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 38.78 ล้านคน(ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.82 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.73 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.22 ล้านคน) และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.29 ล้านคน (ประกอบด้วยผู้ทำงานบ้าน 5.11 ล้านคน ผู้เรียนหนังสือ 4.35 ล้านคน และอื่นๆ เช่น ยังเด็กชรา พิการจนทำงานไม่ได้เป็นต้น 8.83 ล้านคน)


http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/NewsUpdate/Attachments/96/Pic2_Thai.pngการสำรวจธุรกิจการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563

​           พบว่า มีจำนวนสถานประกอบการธุรกิจการค้าและธุรกิจทางการบริการทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1.97 ล้านแห่ง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.7 ประกอบธุรกิจ การขายปลีก(ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) รองลงมาประกอบธุรกิจ ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ17.9 และธุรกิจกิจกรรมบริการอื่นๆ ร้อยละ 12.5 ​


http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/NewsUpdate/Attachments/94/170864_1.jpgการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2563

​ครัวเรือนทั่วประเทศ ในปี 2563 มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 21,329 บาท โดยร้อยละ 87.0เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และร้อยละ 13.0 เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค (เช่น ค่าภาษี ของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบี้ย) 


การประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างใหม่ และต่อเติมหรือดัดแปลงทั้งสิ้น 61,192 ราย โดยเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างและต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารโรงเรือน 55,064ราย ส่วนที่เหลืออีก 6,128 ราย เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างที่ไม่ใช่อาคารโรงเรือน ​


สำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2564
พบว่า มีจำนวน ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ทั้งสิ้น 57.00 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 38.75 ล้านคน (ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.58 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.76 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.41 ล้านคน) และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.25 ล้านคน (ประกอบด้วยผู้ทำงานบ้าน 4.88 ล้านคน ผู้เรียนหนังสือ 4.47 ล้านคน และอื่นๆ เช่น ยังเด็กชรา พิการจนทำงานไม่ได้เป็นต้น 8.90 ล้านคน)​

http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/NewsUpdate/Attachments/91/Q_retail63_lastest.pngสรุปข้อมูลการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. 2563

​เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันกับปี 2562 พบว่า ในภาพรวมของธุรกิจทั่วประเทศในปี 2563 มีมูลค่ารายรับลดลงทุกไตรมาส โดยไตรมาสที่ 1-2 มีมูลค่ารายรับลดลงต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2562 ที่ร้อยละ 50.3 และร้อยละ 63.1 ตามลำดับ สำหรับไตรมาส 3-4 นั้น มีรายรับลดลงต่อเนื่องอีกครั้งแต่ถือว่าลดลงน้อยกว่าไตรมาส 2 เล็กน้อย ที่ร้อยละ 58.7 และร้อยละ 58.0 ตามลำดับ​


http://www.nso.go.th/sites/2014/Lists/NewsUpdate/Attachments/90/Dec_390x236.pngการทำงานของประชากร เดือนธันวาคม 2563

​​​​เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 39.45 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 38.76 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.59 ล้านคน และผู้รอฤดูกาล 0.10 ล้านคน ผู้อยู่นอกกำลังงาน 17.51 ล้านคน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ สถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านคน (จาก 37.76 ล้านคน เป็น 38.76 ล้านคน) ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 0.22 ล้านคน (จาก 0.37 ล้านคน เป็น 0.59 ล้านคน) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


การทำงานของประชากร เดือนมีนาคม 2563

​​​เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.21 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.33 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.92 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 4.90 แสนคน ผู้อยู่นอกกำลังงาน 18.56 ล้านคน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ สถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 4.4 แสนคน (จาก 37.77 ล้านคน เป็น 37.33 ล้านคน) ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 4.6 หมื่นคน (จาก 3.46 แสนคน เป็น 3.92 แสนคน) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


การทำงานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ 2563

​​เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 38.41 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.63 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.19 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 3.60 แสนคน ผู้อยู่นอกกำลังงาน 18.34 ล้านคน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ สถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 1.5 แสนคน (จาก 37.78 ล้านคน เป็น 37.63 ล้านคน) ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 1.19 หมื่นคน (จาก 3.00 แสนคน เป็น 4.19 แสนคน) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


/sites/2014/Lists/NewsUpdate/Attachments/87/labor.jpgการทำงานของประชากร มกราคม 2562

​เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563 ผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานมีจำนวนทั้งสิ้น 37.87 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 37.18 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.06 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 2.84 แสนคน ผู้อยู่นอกกำลังงาน 18.85 ล้านคน ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ สถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 3.2 แสนคน (จาก 37.50 ล้านคน เป็น 37.18 ล้านคน) ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 1.6 หมื่นคน (จาก 3.90 แสนคน เป็น 4.06 แสนคน) ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


1 - 10 Next
​​