เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ASEANstats


ASEANstats คือ หน่วยให้บริการข้อมูลสถิติภายใต้สำนักงานเลขาธิการอาเซียน มีหน้าที่ให้บริการข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่สำคัญตามความต้องการของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคสังคม และประชาชนทั้งในภูมิภาคASEAN และประชาคมระหว่างประเทศ

เป้าหมายของ ASEANstats คือ การเป็นหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาคมอาเซียนในการจัดทำข้อมูลสถิติที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ ทันต่อเวลา และสามารถเปรียบเทียบกันได้ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ และการให้ความสำคัญต่อการรักษาความลับของข้อมูล

การดำเนินการ ASEANstats ดำเนินการภายใต้กรอบนโยบายและจุดมุ่งหมายของกฎบัตรอาเซียน ตลอดจนวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน ทั้งในเรื่องรูปแบบและแนวปฏิบัติ และในการจัดทำข้อมูลสถิติและตัวชี้วัด จะเน้นให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของอาเซียน ซึ่งในการจัดทำต้องดูทิศทางนโยบายและโครงการในเขตภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งยุทธศาสตร์อาเซียนในระดับนานาชาติว่าจะเดินหน้าไปในทิศทางใด ทั้งนี้ ASEANstats ได้นำข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของสถิติทางการ (Fundamental Principles of Official Statistics) มาปรับใช้ด้วย ซึ่งว่าด้วยเรื่องค่านิยมหลักของการให้บริการภาครัฐ (core values of public service) ความมีศีลธรรมจรรยา (integrity) ความเป็นเลิศ (excellence) จรรยาบรรณวิชาชีพ (professionalism) และความเป็นอิสระในการดำเนินงาน (independence) รวมทั้งคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้บริการ (user orientation) และการส่งผ่านผลิตภัณฑ์และบริการด้านสถิติ (delivery of statistical products and services) ไปยังผู้ใช้บริการ

งานหลักที่ ASEANStats รับผิดชอบ ได้แก่

1. พัฒนาตัวชี้วัดระดับภูมิภาค ในเรื่องขอบข่ายและระบบข้อมูล สำหรับใช้ในการติดตาม ประเมินผลตามเป้าหมายประชาคมอาเซียน และโครงการอื่นๆ
2. จัดทำ ประมวล เผยแพร่ และสื่อสารร่วมกัน เกี่ยวกับสถิติและสารสนเทศของอาเซียน และ สถิติในกลุ่มประเทศสมาชิก
3. บริการด้านสถิติแก่คณะกรรมาธิการอาเซียน หน่วยงานภายในอาเซียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. ส่งเสริมการจัดทำสถิติอย่างมีมาตรฐาน เป็นแนวทางเดียวกัน โดยการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับหลักการ คำนิยาม มาตรฐานการจัดจำแนก และวิธีการ
5. ประสานความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกการดำเนินโครงการในเขตภูมิภาค ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านสถิติ และแผนปฏิบัติการด้านสถิติ ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการระบบสถิติแห่งอาเซียน (ASEAN Community Statistical System : ACSS)

ASEANstats มีผลผลิตด้านสถิติที่หลากหลายสำหรับให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นรายงาน เช่น รายงานสถิติ รายปีอาเซียน (ASEAN Statistical Yearbook) สรุปสถานการณ์ของอาเซียน(ASEAN Brief) เป็นต้น และการบริการข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจ มหภาค การเงิน การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว และตัวชี้วัดหลักด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือฐานข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดต่างๆ สำหรับใช้ในการติดตามประเมินผล ตลอดจนการบริการข้อมูลเกี่ยวกับแผนงาน ความก้าวหน้าโครงการ กลไก กิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาความร่วมมือด้านสถิติอาเซียน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาด้านวิชาการในภูมิภาคจากหน่วยงานสถิติระหว่างประเทศ โดยสามารถเข้า เยี่ยมชม ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของ ASEANstats (www.aseanstats.org) หรือที่ email : stats@asean.org ได้

จากข้อมูลข้างต้น คงทำให้ผู้อ่านรู้จัก ASEANstats กันมากขึ้น หวังว่าในการพัฒนาประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในไม่ช้านี้ ASEANstats จะมีบทบาทเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้น สามารถพัฒนาประชาคม ASEAN ให้เจริญเติบโตได้อย่ายั่งยืนต่อไป​