​ข้อมูลสถิติ/ตัวชี้วัด

 เศรษฐกิจ

 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ​ต่อคน (ตามราคาประจำปี )
 2. การส่งออกสินค้าของประเทศในอาเซียน
 3. การนำเข้าสินค้าของประเทศในอาเซีย
 4. ดุลการค้าของประเทศในอาเซียน
 5. การลงทุนโดยตรงของต่างชาติในประเทศของอาเซียน
 6. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 7. สถิติการให้บริการอินเทอร์เน็ตของประเทศในภูมิภาคอาเซียน​ 
 8. นักท่องเที่ยวจากประเทศ​ปลายทางในภูมิภาคอาเซียน​​ 

 


สังคม

 1. ประชากรกลางปีของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
 2. ความหนาแน่นของประชากรในอาเซียน
 3. อัตราเพิ่มประชากรของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
 4. ดัชนีทุนมนุษย์ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน