​แผนที่ความยากจนของประเทศไทย

(Thailand Poverty Maps)​​​

แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ<br>(The 2015 Thailand Poverty Maps Northeast Region)แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(The 2015 Thailand Poverty Maps Northeast Region)
แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ภาคใต้<br>(The 2015 Thailand Poverty Maps South Region)แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ภาคใต้
(The 2015 Thailand Poverty Maps South Region)
แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ภาคเหนือ<br>(The 2015 Thailand Poverty Maps North Region)แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ภาคเหนือ
(The 2015 Thailand Poverty Maps North Region)
แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ภาคกลาง<br>(The 2015 Thailand Poverty Maps Central Region)แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ภาคกลาง
(The 2015 Thailand Poverty Maps Central Region)
แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ทั่วราชอาณาจักร <br/>(The 2015 Thailand Poverty Maps Whole Kingdom)แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2558 ทั่วราชอาณาจักร
(The 2015 Thailand Poverty Maps Whole Kingdom)
แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2556 ทั่วราชอาณาจักร <br/>(The 2013 Thailand Poverty Maps Whole Kingdom)แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2556 ทั่วราชอาณาจักร
(The 2013 Thailand Poverty Maps Whole Kingdom)
แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2556 ภาคกลาง <br/>(The 2013 Thailand Poverty Maps Central Region)แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2556 ภาคกลาง
(The 2013 Thailand Poverty Maps Central Region)
แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2556 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ <br/>(The 2013 Thailand Poverty Maps Northeastern Region)แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2556 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(The 2013 Thailand Poverty Maps Northeastern Region)
แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2556 ภาคใต้ <br/>(The 2013 Thailand Poverty Maps South Region)แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2556 ภาคใต้
(The 2013 Thailand Poverty Maps South Region)
แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2556 ภาคเหนือ <br/>(The 2013 Thailand Poverty Maps North Region)แผนที่ความยากจนของประเทศไทย พ.ศ. 2556 ภาคเหนือ
(The 2013 Thailand Poverty Maps North Region)
1 - 10 Next
​​ ​
​​ ​​ ​​ ​ ​​
​​ ​ ​