ข้อมูลล่าสุด

ตัวชี้วัดสำคัญ

Infographics และ motion infographics

กิจกรรม สสช.

​      เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุม “การปฐมนิเทศพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา ของสำนักงานสถิติจังหวัด 76 จังหวัด” ผ่านระบบ zoom meeting และนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวง DES ได้สรุปบทบาทภารกิจและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ ซึ่งการจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 

จัดซื้อจัดจ้าง

สิ่งพิมพ์ออกใหม่


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5