ข้อมูลล่าสุด

​​​ ​​​​​ สำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2565
​      พบว่า มีจำนวน ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ทั้งสิ้น 58.51 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 39.62 ล้านคน(ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 38.72 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.61 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.29 ล้านคน) และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.89 ล้านคน...
​​​​​การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2564
​      ครัวเรือนทั่วประเทศ ในปี 2564 มีรายได้ทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 27,352 บาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยเดือนละ 21,616 บาท โดยร้อยละ 87.0 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และร้อยละ 13.0 เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค ...
​​​​​การสำรวจธุรกิจการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563
​      พบว่า มีจำนวนสถานประกอบการธุรกิจการค้าและธุรกิจทางการบริการทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1.97 ล้านแห่ง ส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.7 ประกอบธุรกิจ การขายปลีก(ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) รองลงมาประกอบธุรกิจ ที่พักแรม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ17.9 และธุรกิจกิจกรรมบริการอื่นๆ ร้อยละ 12.5...
​​​​​ สำรวจภาวะการทำงานของประชากรไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2564
​     พบว่า มีจำนวน ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ทั้งสิ้น 57.18 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 38.63 ล้านคน(ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.90 ล้านคน ผู้ว่างงาน 0.63 ล้านคน ผู้รอฤดูกาล 0.10 ล้านคน) และผู้อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.55 ล้านคน...

ตัวชี้วัดสำคัญสำนักงานสถิติแห่งติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ 0 2142-1234
โทรสาร 0 2143-8109 สารบรรณกลาง e-mail: saraban@nso.mail.go.th | บริการข้อมูล email: services@nso.go.th โทร: 0 2141-7500 ถึง 7503
แจ้งปัญหาเว็บไซต์ email: misdg@nso.mail.go.th สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์