ข้อมูลล่าสุด

ตัวชี้วัดสำคัญ

Infographics และ motion infographics

กิจกรรม สสช.

 (MOU) โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี ในประเทศไทย พ.ศ.2565

     ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรี (MICS7) ระหว่าง สำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ณ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564​ ​จัดซื้อจัดจ้าง

สิ่งพิมพ์ออกใหม่


สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ : นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ 0 2142-1234 โทรสาร 0 2143-8109 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 email:services@nso.go.th|(Webmaster):misdg@nso.go.th

WCAG 2.0 (Level AA) W3C HTML5 W3C HTML5

มาดี แจ้งภัยไซเบอร์