:: กฏ มติคณะรัฐมนตรี คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ นโยบ่าย ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปกับเอกชน
กฎกระทรวง

     - ปี 2521
     - ปี 2509
พระราชบัญญัติ

      - พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550
      - พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2508
      - พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2495
      - พระราชบัญญัติการสถิติพยากรณ์ พุทธศักราช 2479
มติ ครม.

      - การกระจายรายได้ของประชนในชนบท 2530
      - การเก็บข้อมูลและสถิติในเรื่องสำคัญ และการใช้บริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
      - ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนของสถาบันการศึกษา 2545
      - แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545 - 2549
      - แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2558